Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
November
2019
Zmluva na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
99/2019-PK
0,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo HR 2008 Consulting, s.r.o.
15.
November
2019
Zmluva na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
88/2019-PK
0,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo DUDÍN, s.r.o.
15.
November
2019
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže "Olympiáda v nemeckom jazyku"
222/2019/OS
0,00 € Okresný úrad v Prešove Spojená škola, Poprad
15.
November
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2079243
2 200,00 € Štefanec Peter Rozhlas a televízia Slovenska
15.
November
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2079251
1 650,00 € Hansman Ivan Rozhlas a televízia Slovenska
15.
November
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2079451
1 240,00 € Zvolenský Andrej Rozhlas a televízia Slovenska
15.
November
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2079442
760,00 € Zagiba Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
15.
November
2019
Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 13 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
ÚVTOS-88/32-2019
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Základná organizácia Odborového zväzu pri ÚVTOS Želiezovce
15.
November
2019
Príloha č. 1_2019_W k Zmluve č. PO_2019_811041_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
527_2019 Príloha č. 1_2019_W k Zmluve č. PO_2019_811041_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. JKP, spoločnosť s ručením obmedzeným Malý Kamenec
15.
November
2019
LICENČNÁ ZMLUVA č.1158/2019
UPJŠ - 1158/2019
0,00 € Doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD. - vedúca autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15.
November
2019
Zmluva o podnájme a produkčnom zabezpečení
Z/2019/2581/IV/FM/tj
0,00 € Public Image Ltd., s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu UK
15.
November
2019
Zmluva číslo 55/OMRaPZ/2019 o nájme zariadenia z Programu 222
č. 55/OMRaPZ/2019
5 336,30 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Mestský podnik služieb Čadca
15.
November
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
rmo-58-200/2019
71,52 € Peter Šinaľ Ministerstvo obrany
15.
November
2019
Zmluva o dielo
ASM-558/2019 6400002336
4 492,80 € MD-MAX s.r.o. Ministerstvo obrany
15.
November
2019
Dohoda o náhrade škody podľa § 170 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
ÚVTOS-111/26-2019
20,00 € Anonymizované v zmysle ZIPS GR ZVJS 3/2012 Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
15.
November
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/46/051/60/KK
0,00 € Okresný súd Kežmarok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
15.
November
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu
2/768/2018 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Štefan Harničár
15.
November
2019
Zmluva č. DŠ10/2019-20 o prenájme športových zariadení
SCP_ZM_SCP-116-2019_2019
5 346,00 € DOM ŠPORTU, s.r.o. Športové centrum polície
15.
November
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života" podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor
19/27/054/82
5 353,56 € Obec Štiavnické Bane Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
15.
November
2019
Zmluva o skladovaní č. VTSÚ-12-163/2019 - skladovanie a opatrovanie materiálu
VTSÚ-12-163/2019
941,70 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie S.M.S., s.r.o.
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »