Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
August
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1700/BA/2008 uzatvorená na odber a následné zneškodnenie/zhodnotenie odpadov v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
D51/UNB/2018
0,00 € ARGUSS, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
2.
August
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
225/UNB/2018
177,94 € M-MED s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
26.
Júl
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
219/UNB/2018
435 605,70 € BTC Slovakia, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
25.
Júl
2018
Rámcová zmluva o vykonaní poradenských služieb v oblasti účtovných postupov a manažérskeho účtovníctva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obch. zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov
217/UNB/2018
12 000,00 € PRO AUDIT spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
24.
Júl
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
215/UNB/2018
164 548,80 € Refri Slovensko, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
24.
Júl
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
214/UNB/2018
16 326,61 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Univerzitná nemocnica Bratislava
17.
Júl
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
205/UNB/2018
8 670,09 € Medirex, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
13.
Júl
2018
Zmluva o dielo č. 17/2018/Or uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
202/UNB/2018
0,00 € SEZAKO Trnava, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
13.
Júl
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
204/UNB/2018
4 850,75 € synlab slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
13.
Júl
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
203/UNB/2018
9 996,75 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
11.
Júl
2018
Zmluva o vykonaní energetického auditu, súvisiacich a doplnkových služieb
185/UNB/2018
41 500,00 € SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
Júl
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
194/UNB/2018
1 089,06 € KRONER spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4.
Júl
2018
Kúpna zmluva uzavretá podľa §409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
180/UNB/2018
Doplnená
236 400,00 € RADIX spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4.
Júl
2018
Kúpna zmluva uzavretá podľa §409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
181/UNB/2018
81 600,00 € Surgitech s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
3.
Júl
2018
Dodatok č.10, č. ÚHL RK – 35/4-10 k Zmluve č. ÚHL RK – 35/4
D45/UNB/2018
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad hlavného lekára Ružomberok Univerzitná nemocnica Bratislava
27.
Jún
2018
Dodatok č. 20 k Zmluve o dielo na poskytovanie upratovacích a dezinfekčných služieb zo dňa 30.09.2005 v znení jej neskorších dodatkov č. 1-19
D40/UNB/2018
0,00 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
26.
Jún
2018
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
184/UNB/2018
170 081,65 € TWINS-SK s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
15.
Jún
2018
Kúpna zmluva na dodávku RTG prístrojov a C-ramien číslo: 12/2018 (156/UNB/2018)
156/UNB/2018
828 000,00 € INTES Poprad, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
15.
Jún
2018
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
182/UNB/2018
1 261,07 € MUDr. Čížková Katarína, NZZ – závodná ambulancia Univerzitná nemocnica Bratislava
15.
Jún
2018
Kúpna zmluva na dodávku RTG prístrojov a C-ramien číslo: SK-0254/2018 (154/UNB/2018)
154/UNB/2018
2 470 560,00 € GUTTA Slovakia, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »