Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Marec
2011
Dodatok č.2 o úprave práv a povinností v súvislosti s užívaním nebytových priestorov a dodatok o zmene doby nájmu k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 30.11.2009
123/2011/801
252,00 € Základná škola, Rázusova č. 2260, 022 01 Čadca Štátny pedagogický ústav
21.
Marec
2011
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 23.10.2009
119/2011/801
0,00 € Cirkevná Základná škola Romualda Zaymusa, Ul. Romualda Zaymusa 3, 010 01 Žilina Štátny pedagogický ústav
21.
Marec
2011
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 21.10.2009
109/2011/801
0,00 € Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, 036 01 Martin Štátny pedagogický ústav
22.
Marec
2011
Zmluva o refundovaní výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu na hospodársku mobilizáciu na rok 2011
273/2011-040/MPRVSR
340,00 € Poľnohospodárske družstvo Trenčín – Opatová, Opatovská 97, 911 01 Trenčín Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22.
Marec
2011
Zmluva o refundovaní výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu na hospodársku mobilizáciu na rok 2011
84/2011-040/MPRVSR
340,00 € AGRO – MATÚŠKOVO, s.r.o., Diakovská cesta 773, 925 01 Matúškovo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28.
Marec
2011
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 26.10.2009
134/2011/801
0,00 € Základná škola Maurerova, Maurerova 14, 052 01 Krompachy Štátny pedagogický ústav
3.
Máj
2011
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.10.2009
149/2011/801
0,00 € Základná škola, Školská 3, 987 01 Poltár Štátny pedagogický ústav
17.
Máj
2011
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného dinančného príspevku
260/2009/1.1/OPV/D07
Doplnená
0,00 € Základná škola, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
20.
Máj
2011
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. AS-10-2011 uzatvorenej dňa 10.3.2011
164/2011/801
0,00 € Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, 031 01 Liptovský Mikuláš Štátny pedagogický ústav
13.
Jún
2011
prenajímateľ prenecháva do odplatného užívania nájomcovi časti pozemkov
1423/2300/2011
7 626,20 € Gabriela Sekáčová, Ľ.Okánika 2, 949 01 Nitra Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
7.
Júl
2011
Zmluva o nájme pozemkov súvisiacich s výstavbou a užívaním pozemných komunikácií a úprave práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností do dňa účinnosti tejto zmluvy číslo R1 Se-Be/015/2011/Pohranice
1158/2300/2011
2,79 € Ing.Andoč Miloš, r. AndočJedlíková 557/9, 945 01 Nitra Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
15.
August
2011
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
148/2009/1.1/OPV/D03
0,00 € Stredná odborná škola, Športová 675, 916 01 Stará Turá Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
8.
September
2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnuti NFP
069/2009/1.1/OPV
0,00 € Základná škola Kremnica, Ul. P. Križku 392/8, 967 01 Kremnica Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
27.
Október
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o refundácii zo dňa 18. 09. 2008
Spr. 849/11
10 333,00 € Mesto Revúca, 050 01 Revúca, Námestie slobody 13/17, Slovenská republika OKRESNÝ SÚD REVÚCA
22.
November
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskutnutí nenávratného finančného príspevku
072/2009/1.1/OPV/D02
Doplnená
0,00 € Základná škola, Slobody 2, 987 01 Poltár Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
22.
November
2011
Dodatok č. 01/2011 k Zmluve o ddielo
Dodatok č. 01/2011 k Zmluve o dielo
10,15 € Dodatok č. 01/2011 k Zmluve o dielo Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5.
December
2011
Zmluva o spolupráci 13/2011
Zmluva o spolupráci 13/2011
32 650,00 € IPV vzdelávanie, s.r.o Námestie Ľ. Štúra č.1, 010 01 Žilina Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
12.
Január
2012
Zmluva č.19 /2012 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2012 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
18/2012/ŠVPS/RSE19/2012
0,00 € MVDr. Ladislav Werner, Horská 2219/35, 909 01 Skalica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
27.
Január
2012
Zmluva o poskytovaní odborných služieb č. 800/18/2012
30/2012
0,00 € MUDr. Ivan Gnoth, 040 01 Košice Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
10.
December
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004
Dohoda č.116/§52a/2012/NPV-2
103,60 € Obec Nevoľné, Nevoľné č.33, 976 01 Nevoľné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »