Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Január
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola Dejepisnej olympiády pre žiakov ZŠ a OG v okrese Levice v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/002727
318,27 € Základná škola, Školská 14, 934 01 Levice Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
19.
Január
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola Dejepisnej olympiády žiakov ZŠ a OG okresu Nové Zámky v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/002991
297,34 € Základná škola, Nábrežná 95, 940 01 Nové Zámky Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
1.
Február
2016
Zmluva o poskytovaní strážnej služby č. 4600002448/PT/2016
0068/2016
0,00 € VS Guard, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 793/21, 011 01 Žilina Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
5.
Január
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže v hádzanej družstiev žiačok SŠ okresu Komárno v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/004759
186,74 € Stredná odborná škola SzKI, Ul. 1. mája, 947 01 Hurbanovo Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
12.
Január
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola Dejepisnej olympiády pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Topoľčany v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/005811
304,05 € Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, 955 01 Topoľčany Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
14.
Január
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola Geografickej olympiády žiakov ZŠ a OG okresu Nové zámky v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/003598
442,66 € Základná škola, Devínska 12, 940 01 Nové Zámky Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
19.
Január
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola vo volejbale žiačok ZŠ okresu Nové Zámky v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/007011
126,82 € Základná škola, Nábrežná 95, 940 01 Nové Zámky Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
29.
Január
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola súťaže Pekná maďarská reč pre žiakov ZŠ a OG s VJM pre okresy Levice, Nitra a Šaľa v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/005343
148,11 € Základná škola Gyulu Juhásza s VJM, J. Jesenského č. 41, 934 01 Levice Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
1.
Február
2016
Zmluva o poskytovaní strážnej služby č. 4600002449/PT/2016
0069/2016
0,00 € DUG, s.r.o. Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
15.
Február
2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci - pri odstraňovaní a stínaní stromov a krov na vodnom toku Torysa v k.ú. Kendice
134/2016-KE
0,00 € M&D REAL s.r.o., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
24.
Február
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola Pytagoriády kat. P3, P4, P5 žiakov ZŠ a OG v okrese Nové Zámky v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/011380
387,57 € Základná škola, Hradná 22, 940 01 Nové Zámky Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
8.
Marec
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže v hádzanej žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Levice, v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/015087
147,92 € Základná škola, Pri Podlužianke 6, 934 01 Levice Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
4.
Február
2015
KÚPNA ZMLUVA
29/2015/ŠVPS/RKN 29/2015
3 820,00 € 1. MUDr. Ferenc Baštrnák rod. Baštrnák, trvale bytom 945 01 Komárno, Po-hraničná 894/13, SR Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno
2.
Február
2015
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Centrom účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2015
SPOU_ZM_SPOU-CVP1-000317-007-2015_2015
315 343,00 € Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany – stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
23.
Marec
2015
Rámcová dohoda č. 4600001895/PT/20151 na vykonávanie opravy trakčného transformátora typu EL 5981/51
0139/2015
0,00 € OMZ Hranice, s.r.o., Tovární , 753 01 Hranice I-Město Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
24.
Marec
2015
kúpna zmluva
POZ 73/2015
123 203,73 € MED-ART s.r.o., Hornočetmánska 4, 949 01 Nitra, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
6.
Apríl
2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 152/2015 uzavretá podľa § 18i zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
152/2015
0,00 € Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
17.
Marec
2016
Dodatok č. 1 k dohode č. 15/37/054/202-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dodatok č. 1 k dohode č. 15/37/054/202-ŠnZ
4 331,52 € Základná škola, Prostějovská 38, 080 01 Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23.
Marec
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola ŠŠS v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok ZŠ a OG v okrese Nové Zámky v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/018104
154,54 € Základná škola, Mostná 3, 940 01 Nové Zámky Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
23.
Marec
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže vo vybíjanej žiačok ZŠ a OG v okrese Levice, v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/015868
147,90 € Základná škola A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra