Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Marec
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola ŠŠS v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok ZŠ a OG v okrese Nové Zámky v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/018104
154,54 € Základná škola, Mostná 3, 940 01 Nové Zámky Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
23.
Marec
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže vo vybíjanej žiačok ZŠ a OG v okrese Levice, v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/015868
147,90 € Základná škola A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
8.
Apríl
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže v hádzanej družstiev žiačok ZŠ okresu Nové Zámky v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/020067
175,02 € Základná škola, Bernolákova 35, 942 01 Šurany Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
18.
Apríl
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie celoslovenského kola súťaže XI. ročníka súťaže „Dielo Tvojich rúk“ pre žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠ v roku 2016.
OU-NR-OS1-2016/020850
975,00 € Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša, Stummerova 20, 955 01 Topoľčany Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
20.
Apríl
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže v Malom futbale - Dôvera Cup – Školský pohár SFZ žiačok ZŠ a OG v okrese Levice, v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
Ou-NR-OS1-2016/021268
201,86 € Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
22.
Apríl
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola Biologickej olympiády kategórie D pre žiakov ZŠ a OG v okrese Levice v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/021791
140,36 € Základná škola A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
25.
Apríl
2016
Kúpna zmluva
2982/2016/LSR
8 700,00 € HRONSTAV 01, spol. s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
25.
Apríl
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola súťaže Slávik Slovenska 2016 pre žiakov ZŠ, ZUŠ a OG okresu Kománo v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/015426
167,12 € Základná umelecká škola, Letná 12, 945 01 Komárno Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
21.
Apríl
2015
Zmluva č. 2015_MPC_ANG_BB_ZA_024 o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
2015_MPC_ANG_BB_ZA_024
0,00 € Žilinský samosprávny kraj - Obchodná akadémia, Scota Viatora č. 4, 034 01 Ružomberok Metodicko-pedagogické centrum
24.
Apríl
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ÚVV a ÚVTOS -13-9/34-2014
ÚVV a ÚVTOS-2-3/34-2015
2,28 € MWH s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre
28.
Jún
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/295
KŽP-PO4-SC431-2015-6/295
Doplnená
1 511 062,20 € Materská škola, Bradáčova 773/30, 907 01 Myjava Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29.
Jún
2017
Dohoda o poskytnutí fin. prísp. na podporu vytvárania prac. miest u ver. zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci NP "Cesta na trh práce" - Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a zák. č. 5/2004 o službách zamestnanosti
D 178_2017_54 CnTP A3
0,00 € Vravka plus n. o., Námestie slobody 1239, 093 01 Vranov nad Topľou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
31.
Júl
2017
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 043/2017/§54/(50+)
1 824,36 € Gymnázium, SNP 1,053 01 Gelnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
11.
August
2017
Rámcová zmluva č.4600003287/PN/2017 o poskytovaní školení
0290/2017
0,00 € VIPS-ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s.e.o., Hollého 20, 010 01 Žilina Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
25.
August
2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa,ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54
42/2017/§54/MT/NP
5 853,83 € Súkromná základná škola Tomáša Zanovita, Ul. východná 18, 036 01 Martin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
26.
Október
2017
Dodatok č. 1 k realizačnej zmluve č.524/128/2016
Dodatok č. 1 k realizačnej zmluve č.524/128/2016
0,00 € Združenie PRIMA INVEST – METON, Zastúpený – „Hlavný partner združenia“ PRIMA INVEST, spol. s.r.o, Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica a „Partner združenia“ METON SLOVAKIA, a.s. Šusteková 29 – 31, 851 04 Bratislava Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
27.
Október
2017
Zmluva o pripojení - internet škola
20170925/6012
10,00 € ZHnet 01, s.r.o. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu
7.
November
2017
Zmluva o dielo č. CV-78-63/2017 - 5100005430- ZoD - Oprava oplotenia pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov vo VO Lešť
5 100 005 430
104 903,93 € D.M.V. s.r.o., Prše 727, 992 01 Modrý Kameň Centrum výcviku Lešť
30.
September
2015
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
OU-KE_ZM_121-015-5028_2015
170,00 € Základná škola J. A. Komenského 1, 071 01 Michalovce Okresný úrad Košice
1.
Október
2015
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade so zákonom NR SR 278/93 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 659 a nasl. Obchodného zákonníka č. A/2015/001630, CUZ-IVS-616/2015
IVES_ZM_ A-2015-001630_2015
6 130,24 € Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu ul. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice