Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
August
2012
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
037/2010/1.1/OPV/D02
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola, SNP č. 16, 083 01 Sabinov Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
1.
Február
2011
DODATOK č. DOD/02-2011//013/2010-IZ-4.0/V k zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku k projektu č. 271202300028 zo dňa 16.02.2010
DOD/02-2011//013/2010-IZ-4.0/V
0,00 € ZORA, o.z., Bárdošova 12, 831 01 Bratislava Fond sociálneho rozvoja
3.
Február
2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
121/2009/1.1/OPV/D05
159 298,02 € Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
4.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní služieb prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu
KRPZ_KE_ZM_EO3-14-5-2011_2012
Doplnená
0,00 € ULTIMA TV, spol. s.r.o., ul. Komenského č.73, 075 01 Trebišov KRPZ-KE
4.
Február
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o právnej pomoci
SAZP USTREDIE/2011/03
0,00 € JUDr. Martin Dianiška - advokát, Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica SAŽP
9.
Február
2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
203/2009/1.1/OPV/D03
Doplnená
100 363,14 € Špeciálna základná škola, Jilemnického 94/3, 050 01 Revúca Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
15.
Február
2011
Zmluva o dielo
KRHZ-TT_ZM-STS-11-801_2011
35 988,00 € Dräger Slovensko, spol. s.r.o., Radlinského 40a, P.O.Box B/8, 921 01 Piešťany KRHZ-TT
15.
Február
2011
Komisionárska zmluva
KRHZ-TT_ZM-1-2011_2011
6 600,00 € KOODIS spol. s.r.o., P.Pazmánya 49/3, 927 01 Šaľa KRHZ-TT
15.
Február
2011
Čiastková zmluva č. 2/2011 k rámcovej zmluve o poskytnutí služby uzavretá v zmysle § 536 s nasl. Obchodného zákonníka
2/RZ/2011
144 000,00 € STUDIO 727, s.r.o., Bystrická 32, 902 01 Pezinok Slovenský filmový ústav
16.
Február
2011
Zmluva o dodávke tovaru - ovocie, zeleniny a zemiaky
3/2011
Doplnená
12 374,00 € GPM VOZ, s.r.o. Neresnická cesta č. 3418/72, 960 01 Zvolen Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica
18.
Február
2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
1/2011/KPÚTT
4 932,65 € Komunal Energy, a.s., Kálov 4, 010 01 Žilina Krajský pozemkový úrad v Trnave, Vajanského 22, 917 01 Trnava
22.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
KRHZ-TT_ZM-11-2011_2011
100,00 € KLS spol. sr.o., M. Rázusa 9, 010 01 Žilina KRHZ-TT
21.
Február
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. SAZP CER/2010/11 - oblasť dopravy -TICAD
SAZP CPPEZ/2011/10
0,00 € Ing.Ľubomír Mateček, Smrekova 11, 010 01 Žilina SAŽP
22.
Február
2011
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
15/2011
485,25 € Munditia,s.r.o., Čajakova43, 831 01 Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
22.
Február
2011
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
14/2011
825,03 € Munditia,s.r.o., Čajakova43, 831 01 Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
25.
Február
2011
Úrazové poistenie - poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
ZML 27/2011 RE
162,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s., Kancelária Ružomberok, Mostová 6, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
28.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní služieb pranie prádla
KRPZ-KE_ZM_EO3-10-036-2011_2011
3 000,00 € NsP. sv. Barbory a. s., Špitálska 1, 048 01 Rožňava Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
23.
Február
2011
Dodatok č. 4
139/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
0,00 € Spojená škola, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1.
Marec
2011
Doplnok č. 4 k zmluve zo dňa 30.9.2009
ZML 16/2009 RE/04
Doplnená
0,00 € GASTRO CATERING, spol. s r.o., Bystrická cesta 197/40, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
1.
Marec
2011
Kúpna zmluva-mlieko a mliečne výrobky
RZ-PLE_ZM_ZPT-KRE-1-3-2011_2011
12 834,72 € Tatranská mliekareň a .s. Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok RZ MV SR PLESNIVEC Vysoké Tatry