Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Júl
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
182/§52a/2014/ŠR/KE
0,00 € ˇˇStátne divadlo Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21.
Apríl
2020
Dohoda č. 20/14/54E/269 o poskytnutí finančného prísp. v rámci projektu Prvá pomoc - Opatrenie č.2
20/14/54E/269/2020
0,00 € ˇˇLudovít Kováč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
23.
Jún
2011
Dohoda o splátkach
KRPZ-NR_ZM_TO-7-31_2011_2011
300,00 € Michaela ˇY Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
8.
Marec
2012
Zmluva o prevode správy majetku vo vlastníctve SR
GRZVJS-32-29/11-2012
289,43 € ÚVTOS a ˇUVV v Leopoldove Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
7.
Máj
2019
Zmluva o prevode hnuteľného majetku štátu
282
40,00 € ˇUstredie práce,socialnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Rimavská Sobota
1.
Apríl
2019
Zmluva o partnerstve podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
16/JA/77/2019
0,00 € ˇUstredie práce soc. vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Poprad
28.
November
2017
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 209/114/2016
316/2017
243,00 € SR, ˇUstredie práce, sociálnych vecí a rodiny Finančné riaditeľstvo SR
16.
November
2018
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-31/32-2018
84,50 € ˇustav na výkon trestu odňatia slobody Štefan pavlík
29.
Január
2019
Darovacia zmluva
2/2019
0,00 € Spoločnosť ˇUsmev ako dar Centrum pre deti a rodiny Ilava-Klobušice
1.
December
2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnícke činnosti a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnícke služby právnickej alebo fyzickej osobe
15/38/52A/261
0,00 € ˇUrad práce ,sociálnych vecí a rodiny Spojená škola internátna, Stará Ľubovňa
16.
December
2015
Dohoda číslo 15/36/051/0303 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov a zamestnanie v rámci národného projektu Absolventská prax štartuje zamestnanie
52/JA/77/2015
0,00 € ˇUrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad Detský domov Poprad
8.
Október
2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou
281/§53/2012
0,00 € ˇUPSVaR Michalovce Belejová Mária, JUDr.
15.
August
2019
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
006/2019
0,00 € ˇšpeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Reedukačné centrum Hlohovec
11.
Apríl
2013
Zmluva
B/2013/00119
150,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,ˇOÚ Trnava odbor školstva Spojená škola, Trnava
15.
Máj
2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/32/54E/602
0,00 € ˇJán Ďuriš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
16.
August
2013
Zmluva o podmienkach usporiadania výstavy pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda na Moravu
SNM-HM-ZOV-2013/2203
0,00 € Charitatívna nadácia ʺSúkromné múzeum ruských ikonʺ Slovenské národné múzeum
6.
Február
2017
Zmluva č.010 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2017 uzavretá podľa §261 ods.2 Obchodného zákonníka
10/2017/ŠVPS/RNZ010
0,00 € MVDr. Zoltán Zӧld Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky
4.
Marec
2016
Zmluva č.010 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016 uzavretá podľa §261 ods.2 Obchodného zákonníka
10/2016/ŠVPS/RNZ010
0,00 € MVDr. Zoltán Zӧld Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky
2.
Február
2015
Zmluva č.010 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2015 uzavretá podľa §261 ods.2 Obchodného zákonníka
10/2015/ŠVPS/RNZ010
0,00 € MVDr. Zoltán Zӧld Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky
25.
Jún
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/4879
0,00 € Barbora Žišková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »