Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Apríl
2019
Zmluva o partnerstve podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
16/JA/77/2019
0,00 € ˇUstredie práce soc. vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Poprad
28.
November
2017
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 209/114/2016
316/2017
243,00 € SR, ˇUstredie práce, sociálnych vecí a rodiny Finančné riaditeľstvo SR
16.
November
2018
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-31/32-2018
84,50 € ˇustav na výkon trestu odňatia slobody Štefan pavlík
29.
Január
2019
Darovacia zmluva
2/2019
0,00 € Spoločnosť ˇUsmev ako dar Centrum pre deti a rodiny Ilava-Klobušice
1.
December
2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnícke činnosti a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnícke služby právnickej alebo fyzickej osobe
15/38/52A/261
0,00 € ˇUrad práce ,sociálnych vecí a rodiny Spojená škola internátna, Stará Ľubovňa
16.
December
2015
Dohoda číslo 15/36/051/0303 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov a zamestnanie v rámci národného projektu Absolventská prax štartuje zamestnanie
52/JA/77/2015
0,00 € ˇUrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad Detský domov Poprad
8.
Október
2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou
281/§53/2012
0,00 € ˇUPSVaR Michalovce Belejová Mária, JUDr.
15.
August
2019
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
006/2019
0,00 € ˇšpeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Reedukačné centrum Hlohovec
11.
Apríl
2013
Zmluva
B/2013/00119
150,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,ˇOÚ Trnava odbor školstva Spojená škola, Trnava
16.
August
2013
Zmluva o podmienkach usporiadania výstavy pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda na Moravu
SNM-HM-ZOV-2013/2203
0,00 € Charitatívna nadácia ʺSúkromné múzeum ruských ikonʺ Slovenské národné múzeum
6.
Február
2017
Zmluva č.010 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2017 uzavretá podľa §261 ods.2 Obchodného zákonníka
10/2017/ŠVPS/RNZ010
0,00 € MVDr. Zoltán Zӧld Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky
4.
Marec
2016
Zmluva č.010 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016 uzavretá podľa §261 ods.2 Obchodného zákonníka
10/2016/ŠVPS/RNZ010
0,00 € MVDr. Zoltán Zӧld Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky
2.
Február
2015
Zmluva č.010 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2015 uzavretá podľa §261 ods.2 Obchodného zákonníka
10/2015/ŠVPS/RNZ010
0,00 € MVDr. Zoltán Zӧld Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky
3.
Júl
2013
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č.XXI "Podpora vytvárania pracovných miest"
Dodatok č.1 k Dohode č.25/XXI/2013/§54
0,00 € ARCADE zzz s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Levice
25.
Október
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
Dohoda č.29/§50/PS /2013
2 660,64 € ARCADE ZZZ, s.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Levice
27.
Február
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č.XXI "Podpora vytvárania pracovných miest"
Dohoda č.25/XXI/2013/§54
32 870,88 € ARCADE zzz s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Levice
13.
Január
2014
Kolektívna zmluva LSR, š. p. r. 2014
KZ 2014
0,00 € ZZV OZ DLV pri LSR, š. p. Banská Bystrica LESY Slovjenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica
13.
Január
2017
Zmluva o spolupráci
1581-1/2017-BA
0,00 € Non Banking Credit Bureau ZZPO Sociálna poisťovňa, ústredie
30.
Apríl
2018
Zmluva o overovaní informácií.
32398-3/2018-BA
0,00 € Non Banking Credit Bureau ZZPO Sociálna poisťovňa, ústredie
4.
Marec
2016
Kolektívna zmluva
51/9/15
0,00 € ZZOSOZZaSS VšNsP, n. o. Veľký Krtíš Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »