Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
September
2018
Zmluva o úvere
707/366/2018
189 850,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Prešov, Štúrova 3673/23, 25, 27, 29, v zastúpení SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Štátny fond rozvoja bývania
7.
Máj
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
164/2012/2.2/OPVaV
Doplnená
1 993 806,94 € TEKMAR SLOVENSKO s.r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
3.
Október
2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20140922-walther
150,00 € Dr. Philip Walther (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
5.
September
2017
ZMLUVA O ZASTUPOVANÍ medzi SR a KLEYR GRASSO
2017/156
0,00 € KLEYR GRASSO ASSOCIES Ministerstvo financií SR
18.
Júl
2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou č. dohody 3/§53/2012
Dohoda č. 3/§53/2012 UPSVR LC
420,00 € Marianna Sujová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
20.
December
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NP/12/2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NP/12/2012
Doplnená
320,00 € 36856541 IBASTAV s.r.o.
5.
Jún
2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 11PGYN000116
Dodatok č. 2 k zmluve č. 11PGYN000116
0,00 € GB&G s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
21.
November
2019
dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa §54 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci NP "Praxou k zamestananiu 2"
19/27/054/79
6 987,66 € GASKOMPLET-ZH, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
28.
Marec
2012
dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP
074/§ 51/2012 SN
0,00 € Stanislav Kočiš - ELEKTROPRÁCE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
23.
Január
2018
DODATOK Č. 1 K Rámcovej zmluve č. 561/2013-230/MPRV SR zo dňa 20.12.2013
2235/NLC/2017
0,00 € AutoCont SK a.s. Národné lesnícke centrum
14.
November
2017
Dohoda o skončení dohody č. 32/2017/§54
Dohoda o skončení dohody č. 32/2017/§54
0,00 € TOP KRAFT SK a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
18.
Júl
2018
Zmluva o spolupráci
734/2018/NPPC-VÚEPP
200,00 € PALÓC, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12.
Február
2019
Zmluva o dielo
Z/2019/253/I/FiF/OE
670,00 € Leslie C. Morris Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
8.
Júl
2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register z evidencie SHR
252-122/2015-ZA
0,00 € Obec Gbeľany Sociálna poisťovňa, ústredie
6.
August
2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
24968/§51/2013
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov – Osobný úrad
29.
Október
2018
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
CPBB_ZM_075-2018_2018
0,00 € SR - Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom Ministerstvo vnútra SR
10.
Júl
2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
455/2012
0,00 € RehaTEAM s.r.l Ministerstvo zdravotníctva SR
2.
December
2016
Zmluva o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov
KRPZ-ZA_ZM_KRPZ-ZA-OPP-481-004/2016
0,00 € Jozef ROMAN Ministerstvo vnútra SR
18.
December
2018
Zmluva o nájme
102/VŠMU/2018
460,00 € Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o. Vysoká škola múzických umení
29.
December
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
1033/2011
20 090 275,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »