Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Marec
2012
Kúpno-predajná zmluva
05/2012
0,00 € Fatra TIP, s.r.o. Detský domov Necpaly
6.
Marec
2012
Zmluva o spolupráci
130/010/2012
0,00 € Město Valašské Klobouky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
6.
Marec
2012
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
2899/2011-PR
0,00 € Bystransky Ján Juraj Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
6.
Marec
2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach poskytnutia záruky č. 612.841 a o spôsobe zabezpečenia pohľadávok banky
84/1-S-514/2012
0,00 € Tatra banka, a. s. Letecké opravovne Trenčín, a.s.
6.
Marec
2012
Dohoda o obnove poškodených komunikácií
233/6132/2012
0,00 € Granvia Construction, s.r.o Slovenská správa ciest
6.
Marec
2012
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ STAVEBNÝCH MECHANIZMOV
385/2012-KE
0,00 € K + K servis, s.r.o. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
6.
Marec
2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb
2012072351
0,00 € ROWAN LEGAL s.r.o. Ministerstvo financií SR
7.
Marec
2012
Zmluva č. 109/2012 zo dňa 11. januára 2012 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Zmluva č. 109/2012 zo dňa 11. januára 2012
0,00 € Katastrálny úrad v Košiciach Mesto Spišská Nová Ves
7.
Marec
2012
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iných odpadov č. 160/2006, uzatvorenej dňa 01.02.2006
ZML_107_2012
0,00 € Jozef Kondek - JOKO a syn Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
7.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí NFP naNP Absolventská prax 2
82/OKP/2012/NP Absolventská prax 2/PE/PE
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
7.
Marec
2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby 45/§52a/2012
57/§52/2012/KE
0,00 € Obec Hrašovík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7.
Marec
2012
Dodatoč č. 3
NFP 27120230111
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7.
Marec
2012
Dodatok č.1 k Zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia - 2011-0306-1151320/01
IZ-430001
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. JAS Energy Trading s.r.o.
7.
Marec
2012
Zriadenie záložného práva
0286-PRB-2010/Z
0,00 € obec Veľká Šalomija Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
7.
Marec
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
078/§51/2012 /TT
Doplnená
0,00 € Základná škola, Ulica Andreja Kubinu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
7.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne, alebo chráneného pracoviska podľa zákona §56 č.5/2004 Z.z.
Dodatok č. 1 k dohode č. 02/56/2012-ŠR/PO
0,00 € SAD Prešov a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
7.
Marec
2012
Zmluva o výpožičke
Z45/2012
Doplnená
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava
7.
Marec
2012
Dodatok č. 6 k zmluve o dielo č. 21/2008-ROEP, ROEP k.ú. Ochtiná
Dodatok č. 6 k zmluve o dielo č. 21/2008-ROEP
0,00 € Ing. Ján Lisoň – LISONORD Katastrálny úrad v Košiciach
7.
Marec
2012
dohoda k zmluve 018/2008
dohoda k zmluve 018/2008
0,00 € LECOL, spol. s r.o. Ústav na výkon väzby v Žiline
7.
Marec
2012
Zmluva o dielo č: TS/12/0009
35/2012/Z
0,00 € Siemens s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra