Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
Marec
2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriky
OBU-RS_ZM_9567697_2012
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Obvodný úrad Rimavská Sobota
8.
Marec
2012
Dohoda o vzájomnom poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
ÚVTOS-12-11/11-2012 Su
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch ÚVV Žilina
8.
Marec
2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
025/2009/4.1/OPVaV
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
8.
Marec
2012
Kúpna zmluva
CRZ: 00262/2012 - E SPF GR 0003/12.00
0,00 € Andrej Hulala Slovenský pozemkový fond
8.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí služby č. VTSÚ-12-1/2012 - inštruktážno-metodické zamestnanie
VTSÚ-12-1/2012
0,00 € VTSÚ Záhorie Ministerstvo vnútra SR
8.
Marec
2012
Dotatok č. 10 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a plnenia spojené s užívaním NP
OBU-HE_D10_2012-00696_2012
0,00 € Technické služby mesta Humenné Obvodný úrad Humenné
8.
Marec
2012
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o dielo č. Z/BTS/TECH/102/41/2010
Z/BTS/TECH/102/41/2010
0,00 € CHEMPROCES, spol. s r. o. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
8.
Marec
2012
Kúpna zmluva
CRZ: 00268/2012 - SPF-GR 0009/12.00
0,00 € Mgr. Ivan Dobročáni Slovenský pozemkový fond
8.
Marec
2012
Dodatok k nájomnej zmluve č. 9/2010
III/201/2012/B
0,00 € SR - Špeciálna základná škola Štátna školská inšpekcia
8.
Marec
2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspveku na ač formou dobrovoľníckej služby 59/§52a/2012/KE
59/§52a/2012/KE
0,00 € Základná škola s materskou školou Čečejovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8.
Marec
2012
z. o vytvoreni diela a udeleni licencie - preklad resumé z SK do N do publikácie
292/2011
0,00 € Mariana Lalinská Divadelný ústav
8.
Marec
2012
Rámcová zmluva
294/2011/AXVN
0,00 € Cash Global Slovkia, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
8.
Marec
2012
Zmluva o nájme lesných pozemkov
1926/2012/LSR
0,00 € Rudinská Anna Lesy SR, š.p., OZ Čadca
8.
Marec
2012
Licenčná zmluva - fotografie do publikácie Stanislav Vrbka
294/2011
0,00 € Ladislav Lajcha Divadelný ústav
8.
Marec
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a Zmluva o dodávke a distribúcii elektrickej energie č. NZ/BTS/OBCH/16/15/2012
IZ-431085
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) PROBUILDING s.r.o.
8.
Marec
2012
Zmluva o spolupráci
178/2011/AXVN
0,00 € Slovenský zväz chovateľov Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
8.
Marec
2012
Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách č. 091300P61180/12
091300P61180/12
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
12.
Marec
2012
Dohoda č.12/2012 o spôsobe rozúčtovania režijných a prevádzkových nákladov
12/2012
0,00 € Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV Ústav orientalistiky SAV
8.
Marec
2012
Dohoda o nástupníctve a prevzatí záväzkov
Zmluva PNPP 9-2012
0,00 € MAGNA E.A. s.r.o. Psychiatrická nemocnica, Pezinok
12.
Marec
2012
Dohoda č. 13/2012 o spôsobe rozúčtovania režijných a prevádzkových nákladov
13/2012
0,00 € Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV Sociologický ústav SAV