Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Október
2018
ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len ,,zmluva")
Z/2018/1997/I/VID/TÚ
35 040,48 € R - GO s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolský internát DRUŽBA UK
22.
Október
2018
DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa§ 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov
18/10/50J/8
0,00 € Základná škola Stará Turá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22.
Október
2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/001065-057
SE_ZM_SE-OU6-2018-001065-057_2018
195,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kovács Radovan
22.
Október
2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/001065-058
SE_ZM_SE-OU6-2018-001065-058_2018
195,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Kovács Radovan
22.
Október
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1190 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
Z/2018/1971/IV/VID/CLP
659,20 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolský MUDr. František Pisarčík
22.
Október
2018
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva BSK v k.ú. Lučenec
02448/2018-UVOP-U00147/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
22.
Október
2018
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami v k.ú. Pavlovce nad Uhom, okres Michalovce
02209/2018-UVOP-U00129/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Úrad Košického samosprávneho kraja
22.
Október
2018
Delimitačný protokol - Lesy SR, š.p. Banská Bystrica - k.ú. Lipt. Peter
01933/2018-UVOS-U00083/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Lesy SR, š.p.Odštepný závod Liptovský Hrádok
22.
Október
2018
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlast.obce Rakovo,k.ú Rakovo,okres Martin
02128/2018-UVOP-U00127/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Rakovo
22.
Október
2018
Protokol o odvzdaní vlastníctva k neknihovanému pozemku v k. ú. Mojmírovce, okres Nitra
01672/2018-UVOV-U00009/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Mojmírovce
22.
Október
2018
Protokol k odovzdaniu pozemkov pod stavbami do vlastníctva mesta Myjava
01634/2018-UVOP-U00095/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Mesto Myjava
22.
Október
2018
Protokol o odovzdaní neknihovaných pozemkov z majetku SR do vlastníctva obce, v k.ú. Hradisko, okres Prešov
01565/2018-UVOV-U00006/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Terňa, Obecný úrad Terňa
22.
Október
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21FLEK000115 Dodatok č. 2
0,00 € EDDIE, S.R.O. - LEKÁREŇ ČIERNY OROL LUČENEC Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22.
Október
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43PLDO010211 Dodatok č. 19
0,00 € MUDR. JARMILA ŠULCOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22.
Október
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43SKOM000315 Dodatok č. 9
0,00 € ORL TREBIŠOV S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22.
Október
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61SSAS001918
0,00 € MUDR. KVIETKOVÁ JOLANA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22.
Október
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06FLEK004212 Dodatok č. 4
0,00 € MGR. EVA TRNKOVÁ - LEKÁREŇ IRIS Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22.
Október
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SSAS004711 Dodatok č. 22
0,00 € PRO MENTE SANA, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22.
Október
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PLDD014311 Dodatok č. 19
0,00 € MEDICINKA, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22.
Október
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06PLDD005312 Dodatok č. 13
0,00 € MUDR. MARTA SELECKÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »