Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 964/2019 RE
540,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Gaborčík Matúš
15.
Október
2019
Dohoda o splátkach
436/2019/1
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenské banské múzeum
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-33/12
36 085,75 € Obec Liptovské Matiašovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Zmluva o zdraženej dodávke elektriny
9409333897
0,07 € ZSE Energia, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno
15.
Október
2019
Zmluva o spoločnej realizácii úloh projektu podpory športových reprezentantov a športových talentov
Z 8 2019
0,00 € Slovenská motocyklová federácia, občianske združenie NŠC
15.
Október
2019
Zmluva o nájme lesných pozemkov
CRZ 4949/2019/LSR
0,00 € Mária Mičíková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca
15.
Október
2019
Dohoda o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena
30803/DoNOVP-009/2019/Nová Polhora/1908/SO601-00/RusJa
8 499,69 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 428/2019-6/1.2.1
7 000,00 € Atarax spol. s r.o. Audiovizuálny fond
15.
Október
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
377/2019
0,00 € oravec peter Divadelný ústav
15.
Október
2019
Príloha č. 1_2019_W k Zmluve č. PO_2019_707709_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
390_2019 Príloha č. 1_2019_W k Zmluve č. PO_2019_707709_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. Agrofarma - K, s.r.o.
15.
Október
2019
D o h o d a o skončení dohody č. 19/41/059/31 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z.
D o h o d a o skončení dohody č. 19/41/059/31
0,00 € Ingrid Pastyrčáková - CA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Október
2019
Zmluva č. PO_2019_707531_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
391_2019 Zmluva č. PO_2019_707531_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. Poľnohospodárske družstvo Kapušany pri Prešove
15.
Október
2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
SF 123/2019
8 040,00 € Slovenská filharmónia TV Fashion s.r.o - organizačná zložka
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2077997
500,00 € Kováčik Peter Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZaZoVB-653/2013/Rozhanovce/029/Geoplán_dodatok č.1
7 798,12 € Radoslav Šimčo Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
zmluva o dielo
5814/2019/5400/027
61 066,75 € RICoS a.s. Železnice Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Kúpna zmluva_zbierkové predmety_Kuníková
121/2019
1 200,00 € Mgr. Viera Kuníková Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10077/2015/Hubová/0920/IFI_dodatok č.1
260,77 € Jozef Piroh Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dohoda o zabezpečení odbornej zdravotníckej praxe v rámci Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva SR
226-2019
0,00 € SURGE, s.r.o Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
15.
Október
2019
Z M L U V A č. 134407 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134407 08U01
140 000,00 € Environmentálny fond Obec Jahodná
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »