Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Jún
2019
Rámcová dohoda o poistení zodpovednosti za škodu právnických osôb č. č. 622/2019
UPJŠ - 622/2019
2 850,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20.
Jún
2019
Nájomná zmluva k Zmluve o nájme veci s dojednaným právom kúpy
101/2019
3 340,06 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
20.
Jún
2019
Nájomná zmluva k Zmluve o nájme veci s dojednaným právom kúpy
108/2019
3 737,41 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
20.
Jún
2019
Nájomná zmluva a dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/NZaDoU-658/2019/Lisková/0920/GSP
281,61 € Ján Venit Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0282
APVV-18-0282
210 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0484
APVV-18-0484
190 000,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Jún
2019
Zmluva o dielo
TvU-2019-PF-16
30,00 € prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Právnická fakulta
20.
Jún
2019
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-SML-ZOV-2019/1678
0,00 € Slovenské národné múzeum Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
20.
Jún
2019
Elektroanatomický mapovací systém
111/2019
262 900,00 € MEDITRADE spol. s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
20.
Jún
2019
Dohoda č.19/08/54REG/9 o poskytnutí finančných príspevkov v rámci projektu „Riadenie výroby“ a vzdelávacieho programu „Jazykové vzdelávanie“
19/08/54REG/9 /TT
0,00 € PCA Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
20.
Jún
2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
156/2019
1 300,00 € Hájenka Národné osvetové centrum
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO201965
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
20.
Jún
2019
Zmluva o spolupráci
657/2019
5 400,00 € Národné osvetové centrum Ústredie ľudovej umeleckej výroby
20.
Jún
2019
Autorská zmluva a zmluva o dielo
178/CVTISR/2019
0,00 € Anna Šestáková Centrum vedecko-technických informácií SR
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytovaní pomoci na úseku civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému
Zmluva o poskytovaní pomoci na úseku civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému
0,00 € Obec Skalité Okresný úrad Žilina, zastúp.Ing. Ľubomír Hollý
20.
Jún
2019
ZMLUVA č. SAMRS/2019/D/1/3 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
86/6/2019-SAMRS
8 815,00 € eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
20.
Jún
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 511/431/2007
Dodatok č. 1 k zmluve č. 511/431/2007
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v Žiline, Revolučná 3289/1 v zastúpení: BYTTERM, a.s. Štátny fond rozvoja bývania
20.
Jún
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
USVRK_ZM_ USVRK-OIP-2019/000645-103_2019
80,00 € PhDr. Mária Solčanská Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
20.
Jún
2019
Nájomná zmluva a dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/NZaDoU-597/2019/Lisková/0920/GSP
2 729,08 € Miroslav Šeffer Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Jún
2019
Zmluva o úvere
400/190/2019
566 410,00 € Obec Tekovské Nemce Štátny fond rozvoja bývania
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »