Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Apríl
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2020089
53,78 € 2 Mart s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Apríl
2019
Zmluva o dielo č. 04/2019 SROV
190010/128/2019
0,00 € Németh Lift Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
Apríl
2019
Zmluva o dielo č.2469/2019/10/LSR
CRZ 2469/2019/LSR
0,00 € ENZA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca
24.
Apríl
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
7/2018-STA
0,00 € Zoltán Fehér,RNDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
24.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/15/50j/36
5 052,42 € Obec Bátovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
24.
Apríl
2019
príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/31/054/83 RS
0,00 € GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke družstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24.
Apríl
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia medzi krajinou programu a partnerskou krajinou na akademický rok 2018/2019 Číslo zmluvy 20/2018/2019
UPJŠ - 362/2019
2 450,00 € Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24.
Apríl
2019
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
19/03/051/9
0,00 € ALMECO s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
24.
Apríl
2019
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
FF 73/2019
0,00 € PhDr. Dušan Kováč, DrSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva č. 1/MSA/2019
17/2019/MSA
2 390,00 € Malgorzata Joanna Sababady Múzeum vo Svätom Antone
24.
Apríl
2019
Zmluva o dielo
DZ262019
0,00 € MUDr. Martina Firštáková, PhD. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
24.
Apríl
2019
Zmluva o dielo
DZ252019
0,00 € MUDr. Marek Gajdoš Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
24.
Apríl
2019
DOHODA O UZNANÍ DLHU A POVOLENÍ SPLÁTOK
2019/39360
1 799,59 € Ing. Bohuslav Turčina Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva č. 26/II.Q/2019/07
2655/2019/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Obec Nedašovce
24.
Apríl
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2020094
47,81 € LaLu s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Apríl
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2020095
47,81 € LaLu s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Apríl
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2020087
19,92 € zuz.art s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Apríl
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2020182
119,52 € ArtJob s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Apríl
2019
Reuters Media Services order form
ZM00000899
546 950,00 € Avanon AG Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Apríl
2019
Zmluva o pedagogickej praxi 339/2019-84
Zmluva o pedagogickej praxi 339/2019-84
0,66 € Súkromná základná umelecká škola Quo vadis Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »