Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Január
2020
Príkazná zmluva
20/1/8622/2
244,00 € Válka Ladislav Slovenská národná akreditačná služba
25.
Január
2020
Príkazná zmluva
20/1/8636/1
247,00 € Králiková Lýdia, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
25.
Január
2020
Príkazná zmluva
20/1/8622/1
420,00 € Mathiasová Anna, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
24.
Január
2020
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola Biologickej olympiády kategórie C, žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v okrese Trnava v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2020
OU-TT-OS1-2020/010726
180,00 € Základná škola s materskou školou Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
24.
Január
2020
Zmluva o spolupráci
Z/2020/134/IX/JLF/ODVZP
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
24.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 69/2019/DK
767/2020/NPPC-VÚŽV
3 123,12 € Anna Kuľková - VK a spol Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 63/2019/DK
768/2020/NPPC-VÚŽV
1 021,02 € AGROVES, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24.
Január
2020
Zmluva o spolupráci
40/D5/2020
0,00 € Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied Ústav materiálového výskumu SAV
24.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí vzdelávania
3/2020
0,00 € Mesto SNINA Prešovská univerzita v Prešove
24.
Január
2020
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2019/001461-390
SE_ZM_SE-OU6-2019-001461-390_2019
110,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Eva Bolfíková
24.
Január
2020
D o h o d a č.20/41/059/4 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z.
D o h o d a č.20/41/059/4
0,00 € SWEET REVELATION s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24.
Január
2020
Čiastková vykonávacia zmluva o dielo
01/2020/OPS-02
129 391,10 € PDP s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
24.
Január
2020
Zmluva o nájme hrobového miesta
138/2019
20,00 € Obec Hul Mária Salaiová
24.
Január
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031W11501
0,00 € Ing. Radovan Vološčuk - ALWO Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24.
Január
2020
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1405/19
1405/19
0,00 € RV, s.r.o. Porúbka Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071V142 zo dňa 17.1.2020
397/2020
14 500,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Senohrad
24.
Január
2020
Dohoda č.20/34/054/1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 3"-opatrenie č.1 podľa § 54 ods.1 písm.a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 20/34/054/1
49 520,88 € Cleis s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
24.
Január
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/141/I/FSEV/USA
250,00 € Mgr. Petr Matejíček Univerzita Komenského v Bratislave -Fakulta sociálnych a ekonomických vied
24.
Január
2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. 18/2020/ŠVPÚ/GR
18/2020/ŠVPÚ/GR
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
24.
Január
2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla podľa §115 ods.1 zákona č.73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
CPZA_ZM_ORPZ-LM-ODI-2/2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Matej Žufaj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »