Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Zmluva o prenájme telocvične
12023
58,50 € Ing. Mária Sirotiaková Centrum voľného času
30. Január 2023
Príkazná zmluva
022023
0,00 € Kornélia Sadivová Centrum voľného času
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov
č. 00044733
0,00 € Ticket Service, s. r. o. Centrum voľného času
30. Január 2023
Zmluva o nájme uzavretá v zmysle z.č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme
30,00 € CZŠ s MŠ sv. Juraja Centrum voľného času
30. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2023
784,00 € Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Centrum voľného času Domino
30. Január 2023
Zmluva č. 19417/51
19417/51
168,00 € MARIUS PEDERSEN, a.s. Centrum voľného času Domino, Bela IV. 1567/6, Zvolen
30. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2023
4/2023
784,00 € Základná škola M. Rázusa Centrum voľného času Domino, Bela IV. 1567/6, Zvolen
30. Január 2023
Zmluva o dodávke plynu
6/2023/004
0,00 € SPP, a.s. Centrum voľného času Domino, Bela IV. 1567/6, Zvolen
29. Január 2023
Protokol č. 2/2023 o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku ( priestoru ) a hnuteľného majetku (materiálno-technického vybavenia) mesta Dubnica nad Váhom v školskom zariadení na dočasné užívanie
03/2023
10,00 € Alena Kuchtová Centrum voľného času Dubnica nad Váhom
30. Január 2023
Zmluva o vedení účtovníctva
zml 001/2023
11 093,00 € Mgr. Mária Sokolská Centrum voľného času PRIMA
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.9/2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.9/2022
2 364,60 € Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad Centrum voľného času v Poprade, Mgr. Ingrid Lindemanová-riaditeľka
30. Január 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
2/2023
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CVČ v Poprade Centrum voľného času v Poprade, Ulica mládeže 2688/13, Poprad
30. Január 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
0,00 € Základná organizácia OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Centre voľného času, Námestie slobody 1736/48, Humenné Centrum voľného času, Námestie slobody 1736/48, Humenné
29. Január 2023
Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2023
RÚŠSZA - OM - 2023 / 0003/6 - AT
5 000,00 € Regionálny úrad školskej správy v Žiline Centrum voľného času, Šoltésovej 25, Martin
29. Január 2023
Dohoda o preúčtovaní nákladov za spotrebu el. energie
E/1/2022
0,00 € MESTO MARTIN Centrum voľného času, Šoltésovej 25, Martin
29. Január 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
1/2023
20,00 € Základná škola P. Mudroňa Centrum voľného času, Šoltésovej 25, Martin
30. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri organizovaní regionálneho podujatia First Lego League ročník 2022/2023
06 2023
0,00 € FLL Slovensko o.z. Centrum voľného času, Ul. M.R.Štefánika č.17, Žiar nad Hronom
29. Január 2023
Dohoda o cene č.2023/23000063
23003
65,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza
30. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostiredkov na mzdy a prevádzku neštátnych škôl a školských zariadení
809/2022
227 899,00 € Mesto Rožňava Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na SLOVENSKU v Rožňave
30. Január 2023
Zmluva o nájme smetnej nádoby na KO
1/2022- KO
0,00 € Ekover, s. r. o. COOP Jednota Liptovský Mikuláš SD