Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/128/2019
11,40 € Mgr. Svetlana Lokšová Krajský súd v Košiciach
29.
Január
2019
Zmluva o realizácií programu zabezpečenia kvality vody
ÚVTOSaÚVV- 28/32-2019
14 400,00 € NCH SLOVAKIA s. r. o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
28.
Január
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zam. pre subjekty vykonávajúce hos. činnosť
č. 19/34/054/6
8 963,70 € Maguľak Miroslav Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
16.
Január
2019
Dohoda o vykonaní práce
1SprO/29/2019
3,50 € Iveta Kseničová Okresný súd
16.
Január
2019
Dohoda o vykonaní práce
1SprO/27/2019
3,50 € Mgr. Jana Bobáková Okresný súd
16.
Január
2019
Dohoda o vykonaní práce
1SprO/28/2019
3,50 € Ľubomíra Kráľová Okresný súd
15.
Marec
2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
2/2012
0,00 € Stredoslovenská energetika Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Lučenec
23.
Marec
2012
Rámcová dohoda o partnerstve pre granty na činnosti
2012094026
15 900,00 € University of essex Ministerstvo financií SR
28.
Máj
2012
Dodatok ku Kolektívnej zmluve na rok 2012
1SprO 624/2012
0,00 € OzJ SR Krajský súd v Prešove
31.
Máj
2012
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
ÚVTOSaÚVV-2-38/11-2012
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
22.
Jún
2012
D o h o d a číslo: 3/§ 46/ UoZ/2012/ NP III- 2/B o úhrade oprávnených výdavkov za služby na VzPrTP dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce
3/§ 46/ UoZ/2012/ NP III- 2/B/2012
2 400,00 € IVAKS s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
28.
Jún
2012
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 7 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
880/2930/2012
5 976,48 € Milhosť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29.
Jún
2012
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB
SE-OVO1-2012/001986-040
6 565 683,60 € Ericsson Slovakia spol. s r.o. MV SR
23.
Júl
2012
Štúdia dopadov sústavy NATURA 2000 na dopravnú infraštruktúru
1037/2700/2012
45 116,40 € Združenie Štúdia dopadov sústavy NATURA 2000 na dopravnú infraštruktúru Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4.
September
2012
Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy
V/12337/2007 info
0,00 € Zdenka Sýkorová, rod. Tunkelová a Valéria Tunkelová, rod. Tóthová Slovenská pošta, a. s.
18.
September
2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
5210960
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Špeciálna základná škola, Klenovec
17.
September
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku
11/§56/2012 NP II-2B
9 928,99 € Marek Smorada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
18.
Január
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR - nevojenská technika
2010/388
1 111,00 € ÚIA MOSR František BARAN
14.
Apríl
2011
Nájomná zmluva
48 2011
70,00 € MUSIC MASTER-PRODUCTION Štátna opera
25.
Júl
2011
=Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP k projektu D1 Janovce -Jablonov
2383/2700/2011
331 101 087,42 € NDS, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR