Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
6.
December
2019
Zmluva o spolupráci
Z/2019/2786/IX/FM/tj
408,00 € Budúca Generácia Európy, o.z. (b.n. Future Generation Europe) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu
6.
December
2019
Zmluva o dielo ZOD 907/2019 Rekonštrukcia zemného vedenia VN = OHS
Zmluva o dielo ZOD 907/2019 Rekonštrukcia zemného vedenia VN
131 050,00 € SLOVENERGY, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
6.
December
2019
Dohoda o náhrade škody
ÚVTOS-112/26-2019
430,00 € Príslušník zboru Ústav na výkon trestu odňatia slobody
6.
December
2019
Kúpna zmluva na dodávku diagnostickej techniky a služieb s tým spojených č. 123/2019
123/2019
0,00 € Siemens Healthcare, s. r. o. Národný onkologický ústav
6.
December
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A6851320
SITB_DO_OT-12295344A6851320_2019
30,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
6.
December
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A5758445
SITB_DO_OT-12272658A5758445_2019
30,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
6.
December
2019
Kúpna zmluva č. 1/2019-Hr
1/2019-Hr
1,00 € Z RENT, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
6.
December
2019
Zmluva č. BB/2019/611052/OV/W na dodanie aplikačného programového vybavenia Individuálny register hospodárskych zvierat na farme - WINREG
Zmluva č. BB/2019/611052/OV/W
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Miroslav Penička
6.
December
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
381/2019/MPRVSR-043
6 062,00 € Ľubomír Lempochner Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6.
December
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
413/2019/MPRVSR-043
2 244,00 € Ján Chovan Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6.
December
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
391/2019/MPRVSR-043
590,00 € Peter Fárek Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6.
December
2019
Príkazná zmluva
FVS 15/2019
200,00 € dr. Aleksander W. Bauknecht Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
6.
December
2019
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
3/2019ST
3 500,00 € Bc. Patrícia Bagácsová Fond na podporu vzdelávania
6.
December
2019
Záložná zmluva č. 204/624/2019
204/624/2019/ZZ
65 000,00 € Lýdia Kirková, a spol. Štátny fond rozvoja bývania
6.
December
2019
Rámcová dohoda Výmena a úprava podlahovej krytiny
07538/2019/SEP/OMTZ-021
43 899,00 € JUTEX – Contract, s.r.o. Národný bezpečnostný úrad
6.
December
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
833231001-2-2019
46,66 € Železnice Slovenskej republiky KVANT spol. s r.o.
6.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1284/16/11 zo dňa 13. 04. 2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1284/16/11 zo dňa 13. 04. 2016
0,00 € Environmentálny fond TAVAL, s.r.o.
6.
December
2019
Zmluva o vykonaní pomocných prác
ÚVTOS 58/34-2019 Rbk
0,00 € Cable Connect s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok
6.
December
2019
Zmluva o poskytnutí odborných prehliadok technických elektrických zariadení č. 022/2019 - VO
Z19/101
19 600,00 € Revitek s.r.o. MH Invest II, s.r.o.
6.
December
2019
DODATOK č. I312041R83401D01 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041R83401D01
0,00 € Oáza, n. o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »