Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
17.
November
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
5461-2
67,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Marián Šebeňa
17.
November
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
5465-1
79,30 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ján Gajdošík
17.
November
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
5466-1
84,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Filip Džugan
17.
November
2018
Príkazná zmluva
18/1/7944/1
258,00 € Mackových Daniela, Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
17.
November
2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
11306629
0,00 € Orange a.s. Špeciálna základná škola Toporec
17.
November
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
5464-1
84,11 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Miriam Mojžišová
17.
November
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
5460-2
67,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Miroslav Holý
17.
November
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
5458-2
67,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Marián Mráz
17.
November
2018
Príkazná zmluva
18/1/7841/2
140,50 € Šinko Jozef, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
17.
November
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
1265/2018/153823037
50,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Kolesnyk Vitalii
17.
November
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
5457-2
67,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Michal Kabáč
17.
November
2018
Príkazná zmluva
18/1/7841/1
267,00 € Kalaš Josef, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
16.
November
2018
Zmluva o nájme priestorov č. 1131-2018-PF-OEPMSČ/13879
Zmluva o nájme priestorov č. 1131-2018-PF-OEPMSČ/13879
22,08 € BT - systems s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
16.
November
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov
18/22/054/167
6 452,40 € VOKUMA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
16.
November
2018
Zmluva o poskytovaní služby STN-online
304/2018
9 457,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.
16.
November
2018
DODATOK Č. 1 k PODNÁJOMNEJ ZMLUVE
1/640/2017 info
0,00 € PB Servis, a.s. Slovenská pošta, a. s.
16.
November
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
31/ZA/2018
10 000,00 € Obec Podhradie SR - Okresný úrad Žilina
16.
November
2018
Zmluva o usporiadaní školskej športovej súťaže
OU-BA-OS3-2018/107819
350,00 € Základná škola Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
16.
November
2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2018/PELaS/2081
1/2018/PELaS/2081
290 768,00 € ELTRA, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
16.
November
2018
Zmluva medzi koordinátorom a príjemcom
2018 – 1 – SK01 – KA203 - 046330
0,00 € NISPAcee Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »