Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
17.
August
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie uzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
18/05/051/36
0,00 € Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
17.
August
2018
Dohoda o zabezpečovaní odbornej činnosti
KY/2018/004327
0,00 € EMPATIA - psychologická ambulancia s.r.o. Detský domov Kolíňany
17.
August
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-230-01062
18-230-01062
3 500,00 € NAP Kiadó spol. s r.o. Fond na podporu kultúry národnostných menšín
17.
August
2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
68852/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Beluša
17.
August
2018
Príkazná zmluva
325/2018
30,00 € Mgr. Vladimíra Büngerová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
17.
August
2018
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VPOVaK-78-9/2018
215,40 € Marcel ŠTOFKO Ministerstvo obrany
17.
August
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
298/2018
0,00 € Romana Štorková Maliti Divadelný ústav
17.
August
2018
Nájomná zmluva
827118002-1-2018-NZP
72,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Martin Fedor
17.
August
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 203/2/2018 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
7627/2018-M_ORF
11 330,00 € Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17.
August
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 210/2018 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
7672/2018-M_ORF
6 700,00 € Senior centrum Šírava n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17.
August
2018
Zmluva o výpožičke hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu
66/18
0,00 € Slovenská akadémia vied Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
17.
August
2018
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZM00000778
6 500,00 € Juraj Troščák - JT Rozhlas a televízia Slovenska
17.
August
2018
ZMLUVA O UBYTOVANÍ ŠTUDENTOV
105508
0,00 € SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Enis Hajdari
17.
August
2018
Zmluva o výpožičke
neoč..nou 2018
0,00 € ULTRAMED s. r. o. Národný onkologický ústav
17.
August
2018
komisionárska zmluva
SNM-SNR-INÉ-2018/2816
0,00 € Mgr. Blanka Ušiaková Slovenské národné múzeum
17.
August
2018
Kúpna zmluva
23/2018
5 868,00 € Gastrolux, s.r.o. Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana
17.
August
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1043486
50,00 € Tóth Zsuzsanna Rozhlas a televízia Slovenska
17.
August
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
36043
1 500,00 € Pixiadesová Mária rod. Očovanová, Pixiades Jozef, Bc., Bialová Mária r. Pixiadesová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
August
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
35962
1 500,00 € Martin Gogora, Alena Gogorová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
August
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
35955
1 500,00 € Šimiaková Justína Slovenská inovačná a energetická agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »