Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
16.
Október
2019
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP
011/2019
0,00 € Ing. Jana Klubučníková Špeciálna základná škola, Žarnovica
16.
Október
2019
Zmluva o usporiadaní školskej športovej súťaže
OU-BA-OS3-2019/116958
380,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
16.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2077734
400,00 € Stanek Ľubica Rozhlas a televízia Slovenska
16.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. VII/009530/2019/UBYT/
Z/2019/2270/VII/VMĽŠ/UO
95,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Lucia Švecová
16.
Október
2019
Zmluva o výpožičke
91/2019
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Detská fakultná nemocnica Košice
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46436
1 500,00 € RNDr. Viliam Ďuriš, PhD., PaedDr. Monika Ďurišová, PhD. Slovenská inovačná a energetická agentúra
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45902
1 730,00 € Jozef Zaťko, Anna Zaťková Slovenská inovačná a energetická agentúra
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45973
1 530,00 € Rastislav Zuba, Lenka Zubová Slovenská inovačná a energetická agentúra
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46005
1 220,00 € Peter Janák, Beata Janáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46195
1 750,00 € Ján Sedlák Slovenská inovačná a energetická agentúra
16.
Október
2019
Dodatok č. 1 k dohode 19/37/059/45 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
19/37/059/45
6 705,00 € Mgr. Ivana Bobáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
16.
Október
2019
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
CPBB_ZM_062-2019_2019
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Október
2019
rámcová kúpna zmluva
6634/2019/5400/062
432 000,00 € Xepap, spol.s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Kúpna zmluva, pozemok
BA 84/2-285/2019/0820011-Kzv
2 267,76 € Milan Masár, Ing. Marta Korcová, Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
566/2019
0,00 € Bc. Lucia Portelekyová Univerzitná nemocnica Martin
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI/VP/1/2019
1051/2019
110 965 538,84 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Október
2019
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 1150/2019
569,00 € Peter Dula Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16.
Október
2019
Zmluva o nájme lesných pozemkov
CRZ 4832/2019/LSR
0,00 € Rožičová Anna LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca
16.
Október
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretích osôb č. 30/2018 - VB
Z19/071
321,11 € Matej Cigánik MH Invest II, s.r.o.
16.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031U84901
0,00 € PARTNER GYM, s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »