Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
21.
Október
2017
Príkazná zmluva
17/2/7290/1
158,00 € Füzyová Ľuba, doc. Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
21.
Október
2017
Príkazná zmluva
17/2/7277/1
196,50 € Boďová Emília, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
21.
Október
2017
Príkazná zmluva
17/2/7277/2
228,00 € Onderíková Mikulíková Oľga, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
21.
Október
2017
Príkazná zmluva
17/2/7290/2
118,00 € Koleňák Roman, prof. Ing., PhD. IWE Slovenská národná akreditačná služba
21.
Október
2017
Zmluva o ubytovaní študentov
1267/2017/119950771
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Jakubec Marek
21.
Október
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na Servis zariadení klimatizácie a vzduchotechniky (VZT) v objektoch prevádzkovej správy Stred
2012-0243-1127222/01
0,00 € Profiklima, spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21.
Október
2017
Príkazná zmluva
17/2/7296/1
108,00 € Žúbor Peter, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
21.
Október
2017
Dohoda o pistúpení k Rámcovej dohode na Dodanie originálnych náplní NON HM do tlačiarenských zariadení organizáciam rezortu MPSVR SR
48/2017
0,00 € PERGAMON, spol. s r.o Detský domov Levice
20.
Október
2017
Dohoda č. 17/29/051/132 zo dňa 20.10.2017 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
17/29/051/132
0,00 € Základná škola s materskou školou Halič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
20.
Október
2017
Dohoda č. 17/29/051/139 zo dňa 20.10.2017 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
17/29/051/139
0,00 € Kokoš Lukáš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
20.
Október
2017
Zmluva o ubytovaní č. 97/62/2017/01
Zmluva o ubytovaní č. 97/62/2017/01
1 045,00 € Gleb U s a c h e v Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20.
Október
2017
zmluva o spolupráci na príprave a realizácii výstavy
SNM-R-ZOS-2017/3345
0,00 € FOTOFO, o.z. Slovenské národné múzeum
20.
Október
2017
Zmluva o ubytovaní č. 100/62/2017/1
Zmluva o ubytovaní č. 100/62/2017/1
1 045,00 € Vladyslav F o m i n Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov
2044/2017/NLC
85,64 € Miroslav Matiaško Národné lesnícke centrum
20.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-352-01960
17-352-01960
2 000,00 € Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry Fond na podporu umenia
20.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041KE060178
041KE060178
79 977,06 € LD AGRO TRADE, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041KE060175
041KE060175
39 982,00 € KOAN, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Október
2017
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov č. 857378027–2-2017 NZKN
857378027–2-2017 NZKN
180,00 € Železnice Slovenskej republiky Runners“n Roses
20.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-112-02997
17-112-02997
11 000,00 € Divadlo ARÉNA Fond na podporu umenia
20.
Október
2017
Príkazná zmluva
17/2/7188/1
128,00 € Vietoris Vladimír, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »