Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
12.
December
2017
Dodatok č. 16 k zmluve č. 2003/024/UL
dodatok č. 16 k Zmluve č. 2003/024/UL
0,00 € ProCes s.r. o. Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Kremnica
12.
December
2017
Zmluva o spolupráci
ZM2015825
77,69 € BLAU - ONE, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
12.
December
2017
Zmluva o spolupráci
ZM2015820
39,84 € Glottis, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
12.
December
2017
Dohoda č. 2761TV1136/17 o rozpočítavaní množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi
2761TV1136/17
0,00 € Železnice Slovenskej republiky TSS GRADE, a.s.
12.
December
2017
Dohoda č. 1/2017/440
CRZ-7238-2017-LSR
6 587,79 € Obec Zemné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
12.
December
2017
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 849839069-4-2016-DUNZ
849839069-4-2016 DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Jozef Ďuris
12.
December
2017
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4171100396
163,50 € VIERA RICHTEROVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2017
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4170500099
459,70 € IVAN SENEŠI Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2017
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4172800201
292,72 € ANDREA KAŠIAKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
INE 124/2017
0,00 € Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM Rimavská Sobota Univerzita J. Selyeho
12.
December
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
INE 127/2017
0,00 € Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Univerzita J. Selyeho
12.
December
2017
Zmluva
ZM1004002
10,00 € DOMINI. s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
12.
December
2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2017 uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. ....
19/17
0,00 € Obchodná akadémia Spojená škola internátna Humenné
12.
December
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
INE 122/2017
0,00 € Gymnázium – Gimnázium, Štúrovo Univerzita J. Selyeho
12.
December
2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 93/2017/CR
2468/2017/NPPC-VÚŽV
14 048,33 € PD Košeca Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12.
December
2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 118/2017/CR
2465/2017/NPPC-VÚŽV
9 432,47 € PD Hlohovec Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12.
December
2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 145/2017/CR
2467/2017/NPPC-VÚŽV
9 244,35 € Pd Siladice Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12.
December
2017
Zmluva o prenájme kopírovacieho zariadenia č.1/10/17
1/10/17
94,80 € ATRIO PLUS s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
12.
December
2017
Zmluva o spolupráci
ZM2015828
16,60 € twofaces production, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
12.
December
2017
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva mesta Žarnovica
02317/2017-UVOP-U00093/17.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Mesto Žarnovica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »