Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
21.
August
2017
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona o službách zamestnanosti
Dohoda č.17/08/52A/36/TT
0,00 € Obec Cífer Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
21.
August
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
24217
1 512,00 € Peter Kopecký, Alena Kopecká, r. Chupáčová Slovenská inovačná a energetická agentúra
21.
August
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
24060
1 750,00 € Ing. Katarína Števulová Slovenská inovačná a energetická agentúra
21.
August
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
23905
1 750,00 € Zita Koptáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
21.
August
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
23750
1 500,00 € Robert Kartáč Slovenská inovačná a energetická agentúra
21.
August
2017
Poskytnutie finačného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP Cesta na trh práce - Aktivita č.1 podľa §54
29/2017/§54-CnTP-A1/KK
8 821,65 € Marcel Polomčák, Čierny orol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
21.
August
2017
zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
SNM-MBKH-INE-2017/2676
255,10 € Ing. Igor Cvacho Slovenské národné múzeum
21.
August
2017
Dohoda č. 17/08/054/37 v rámci NP Praxou k zamestnaniu
Dohoda č. 17/08/054/37/TT
0,00 € Nedes s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
21.
August
2017
NZaZoVB
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene č. 30703/NZaZoVB-155-A/2013/Svrčinovec/1018/MudSi_dodatok 1
19,58 € ŠJ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
August
2017
NZaZoVB
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene č. 30703/NZaZoVB-253/2013/Svrčinovec/1018/MudSi_dodatok 1
15,86 € VM Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
August
2017
Delimitačné protokoly - majetok na prevzatie - 10009/3300/2017
345/3300/2017
0,00 € Slovenský pozemkový fond Generálne riaditeľstvo Slovenská správa ciest, Bratislava
21.
August
2017
Rámcová kúpna zmluva
93/PTÚ/RKZ/2017
13 200,00 € TONUS s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
21.
August
2017
Zmluva o poskytnutí služby
DC/30/2017
907,20 € CWS-boco Slovensko, s. r. o. DataCentrum, Bratislava
21.
August
2017
Dohoda č. 18/§59/2017/ŠR o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 18/§59/2017/ŠR
26 304,72 € LUDIB, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
21.
August
2017
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verej. služieb č. 00028215
SITB_D_OT-1004298800028215_2017
36,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky,telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
21.
August
2017
zmluva o dielo
1100080481/2017/5400/025
285 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline, vysoká škola Železnice Slovenskej republiky
21.
August
2017
D O H O D A číslo 17/39/052/125 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
17/39/052/125
0,00 € Obec Čabalovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
21.
August
2017
Zmluva o dielo č. 23/15/2017/LSR
5672/2017/LSR
7 551,00 € GL-SYSTĚM s.r.o. Lesy SR š.p. OZ Slovenská Ľupča
21.
August
2017
dohoda č. 17/08/054/39 NP Praxou k zamestnaniu
dohoda č. 17/08/054/39/TT
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
21.
August
2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
A11223314
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Detský domov Ratolesť
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »