Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
15.
Apríl
2021
Príkazná zmluva
072/2021
30,00 € Lucia Gregorová Stach Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
15.
Apríl
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
105/751/2020/ZZ
385 970,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Vígľašská 3011/11,13, Bratislava v zastúpení Bytové družstvo Petržalka Štátny fond rozvoja bývania
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 22/2018-9/5.1
61 800,00 € CinemArt SK s.r.o. Audiovizuálny fond
15.
Apríl
2021
Príkazná zmluva
076/2021
80,00 € Hubová Katarína Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
15.
Apríl
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2092492
600,60 € Brezovská Miroslava Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Apríl
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2092093
683,20 € Prokopová Alica Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/21/54E/2625 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
21/21/54E/2625
0,00 € Ondrej Škunta Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/07/54E/709
0,00 € relativity s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15.
Apríl
2021
D o d a t o k č. 1 ku Kúpnej zmluve
848 417 0023 – RP 2 – 2020 – KZV zo dňa 20.11.2020 - Dodatok č. 1
0,00 € Alena Bednárová Železnice Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
64/2021-2060-3220–156
30 500,00 € Miloš Kohút – JoMi CAR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/08/54E/1740 zo dňa 14.05.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/08/54E/1740/TT
0,00 € Jaroslava Matuškovičová - Fit masáže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
15.
Apríl
2021
Nájomná zmluva č. NZ/100/008/2021
NZ/100/008/2021
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Trees & Pots s.r.o.
15.
Apríl
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
102/735/2020/ZZ
167 250,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Martinčekova 780/10,12, Bratislava v zastúpení MEZON Services Slovakia, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
76/2021/KGR
0,00 € Otakár Šavel - INTERPRET Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/45/54E/851 zo dňa 13.05.2020
DS - 20/45/54E/851
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Tomáš Kapusník
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/41/54E/2336
0,00 € Monika Ribárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa §269 ods. 2. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
55-2021
0,00 € Obec Ladce Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/07/54E/703
0,00 € Slovenka-pek s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15.
Apríl
2021
„Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/27/54E/948
0,00 € Mestský mobiliár spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/2764 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/2764
0,00 € Peter Repiský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »