Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
55/UNB/2024
2 377,17 € Univerzitná nemocnica Bratislava PuBRes s.r.o.
29. Február 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
47/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Denis Kincel
29. Február 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
48/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jesica Saskia Milano
29. Február 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
49/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ján Šárkőzi
29. Február 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
50/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Katarína Dančová
29. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 13 Zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 3 a nasl. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v spojení
54/UNB/2024
13 728,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava ORTOPROplus, spol. s r.o.
28. Február 2024
Zmluva o zriadení a prevádzke medziskladu uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
51/UNB/2024
250,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Cardioservice s.r.o.
28. Február 2024
Zmluva o zriadení a prevádzke medziskladu uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
52/UNB/2024
250,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava BIOHEM a.s.
28. Február 2024
Zmluva o zriadení a prevádzke medziskladu uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
53/UNB/2024
250,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava GlobalMed a.s.
27. Február 2024
Rámcová dohoda uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní...
43/UNB/2024
97 610,40 € PULImedical, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23. Február 2024
Zmluva o uchovávaní liekov č. 1051/2023
841/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Február 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 1054/2023
842/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
844/UNB/2023
78 301,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava S & G, spol. s r.o.
22. Február 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
44/UNB/2024
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Emília Ráczová
22. Február 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok uzatvorená podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov...
45/UNB/2024
9 440,99 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
20. Február 2024
Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti radiačnej ochrany č. 20240517
42/UNB/2024
220,00 € Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
19. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme
41/UNB/2024
22,22 € Univerzitná nemocnica Bratislava Záchranná zdravotná služba Bratislava
19. Február 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
843/UNB/2023
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Kristián Černák
19. Február 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
37/UNB/2024
248,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Vira Munchak
19. Február 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
38/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Denis Kincel