Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (OÚ Žilina)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 19/2024 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Kúpna zmluva č. 19/2024
950,00 € Farma Bardy, s.r.o. Slovenská republika - Okresný úrad Žilina
14. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 17/2024 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Kúpna zmluva č. 17/2024
6 232,00 € DE-AQUA, s.r.o. Slovenská republika - Okresný úrad Žilina
6. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 11/2024 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Kúpna zmluva č. 11/2024
3 610,00 € Juraj Morgoš, r. Morgoš Slovenská republika - Okresný úrad Žilina
5. Jún 2024
Protokol č. 5/2024 o prechode vlastníctva a postúpení majetkových práv a záväzkov v zmysle zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
Protokol č. 5/2024 o prechode vlastníctva
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Slovenská republika - Okresný úrad Žilina
5. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 1/2024 uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Darovacia zmluva č. 1/2024
0,00 € Obec Malá Čierna Slovenská republika - Okresný úrad Žilina
23. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 33/2023 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Kúpna zmluva č. 33/2023
3 200,00 € ENZA, s. r. o. Slovenská republika - Okresný úrad Žilina
23. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 46/2023 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 378/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Kúpna zmluva č. 46/2023
1 520,00 € FISCHER & PARTNERS, s.r.o. Slovenská republika - Okresný úrad Žilina
17. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 15/2024 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení nesk.predpisov
Kúpna zmluva č. 15/2024
20 500,00 € Anna Gondová, rod. Huríková Slovenská republika - Okresný úrad Žilina
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe uzatv.v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a dopln.niekt.zákonov, v nadväz.na § 8 Zák.č.61/2015 Z.z.o odbor.vzdelávaní...
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe
0,00 € Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Žilina
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe uzatv.v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a dopln.niekt.zákonov, v nadväz.na § 8 Zák.č.61/2015 Z.z.o odbor.vzdelávaní...
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe
0,00 € Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Žilina
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe uzatv.v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a dopln.niekt.zákonov, v nadväz.na § 8 Zák.č.61/2015 Z.z.o odbor.vzdelávaní...
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe
0,00 € Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Žilina
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe uzatv.v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a dopln.niekt.zákonov, v nadväz.na § 8 Zák.č.61/2015 Z.z.o odbor.vzdelávaní...
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe
0,00 € Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Žilina
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe uzatv.v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a dopln.niekt.zákonov, v nadväz.na § 8 Zák.č.61/2015 Z.z.o odbor.vzdelávaní...
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe
0,00 € Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Žilina
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe uzatv.v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a dopln.niekt.zákonov, v nadväz.na § 8 Zák.č.61/2015 Z.z.o odbor.vzdelávaní...
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe
0,00 € Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Žilina
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe uzatv.v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a dopln.niekt.zákonov, v nadväz.na § 8 Zák.č.61/2015 Z.z.o odbor.vzdelávaní...
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe
0,00 € Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Žilina
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe uzatv.v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a dopln.niekt.zákonov, v nadväz.na § 8 Zák.č.61/2015 Z.z.o odbor.vzdelávaní...
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe
0,00 € Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Žilina
13. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 13/2024 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Kúpna zmluva č. 13/2024
900,00 € NeverHood, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Žilina
26. Apríl 2024
Dohoda č. 6/2024 o bezodplatnom prechode majetku štátu v dočasnej správe podľa § 2d ods. 4 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
Dohoda č. 6/2024 o bezodplatnom prechode majetku štátu v dočasnej správe
0,00 € Obec Povina Slovenská republika - Okresný úrad Žilina
16. Apríl 2024
Protokol č. 2/2024 o prechode vlastníctva, postúpení majetkových práv a záväzkov spísaný podľa § 14 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších zmien
Protokol č. 2/2024 o prechode vlastníctva
0,00 € Obec Vitanová Slovenská republika - Okresný úrad Žilina
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 12/2024 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Kúpna zmluva č. 12/2024
490,00 € Mgr. Miloš Zeleňák, r. Zeleňák Slovenská republika - Okresný úrad Žilina