Centrálny register zmlúv

Mesto Komárno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport - celoročná dotácia.
124/2024
26 024,60 € BC Komárno Mesto Komárno
28. December 2023
Zmluva o dodávke plynu - MŠ Ul. mieru
1188/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Komárno
1. Marec 2024
Zmluva o priznaní finančnej dotácie z fondu primátora Mesta Komárno na účely ochrany životného prostredia, tvorby a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľstva a zachovania prírodných hodnôt na území mesta Komárno
176/2024
500,00 € Mesto Komárno PRO SCHOLA ET FUTURO, n.f.
23. Február 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o ukladaní komunálneho odpadu zo dňa 22.11.2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.5.2003, Dodatku č. 2 zo dňa 18.7.2003, Dodatku č. 3 zo dňa 11.6.2004, Dodatku č. 4 zo dňa 6.7.2017, Dodatku č. 5 zo dňa 29.06.2020 a Dodatku č. 6 zo dň...
127/2024
0,00 € REKO RECYCLING spol. s r.o. Mesto Komárno
29. Február 2024
Veľký Harčáš 61/59
154/2024
900,00 € Mesto Komárno Fernando Lakatoš
29. Február 2024
Veľký Harčáš 61/36
155/2024
700,00 € Mesto Komárno Ladislav Lukůvka
29. Február 2024
Veľký Harčáš 61/32
156/2024
650,00 € Mesto Komárno Gábor Horváth
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
160/2024
800,00 € Občianske združenie PRO ARTE DANUBIÍ Mesto Komárno
29. Február 2024
Ul. gen. Klapku 4/18
161/2024
2 150,00 € Mesto Komárno Vlasta Sluková
29. Február 2024
Ul. gen. Klapku 12/21
162/2024
1 700,00 € Mesto Komárno Marianna Slováková
29. Február 2024
Ul. roľníckej školy 49/36
166/2024
1 200,00 € Mesto Komárno Róbert Danis
29. Február 2024
Ul. roľníckej školy 49/29
167/2024
1 550,00 € Mesto Komárno Rudolf Pacalaj
29. Február 2024
M.R.Štefánika 10/12
168/2024
4 750,00 € Mesto Komárno Vivien Fehér
29. Február 2024
Gazdovská ul. 8/17
171/2024
1 485,00 € Mesto Komárno Ferdinand Rigó
29. Február 2024
Navrhované multifunkčné ihrisko a modernizácia futbalového ihriska
172/2024
0,00 € INEX - Hausgarden, s.r.o. Mesto Komárno
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
173/2024
5 000,00 € Mgr. Attila Gálik Pro Castello Comaromiensi, n.o.
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku
174/2024
15 000,00 € Nadácia EPH Mesto Komárno
29. Február 2024
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri nakladaní s určenými zložkami odpadu
175/2024
0,00 € ESPIK group, s.r.o. Mesto Komárno
28. Február 2024
Nákup technického vybavenia na odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín - záhradná technika a náradie II.
139/2024
16 776,00 € Štýl - Ivanov, s.r.o. Mesto Komárno
28. Február 2024
parc. reg. "C" č. 1239 o vým. 19 m2, ZPN
129/2024
950,00 € Mesto Komárno Zuzana Matusová