Centrálny register zmlúv

Mesto Považská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2023
Zmluva o nájme bytu č. 10 na adrese Moyzesova 819/106
568/2023
0,00 € Darina Hijová Mesto Považská Bystrica
2. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 14 na adrese Moyzesova 819/109
572/2023
0,00 € Ingrid Gombíková Mesto Považská Bystrica
2. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 10 na adrese M. Kukučína 4889/44
574/2023
0,00 € Matej Macháč Mesto Považská Bystrica
17. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 9 na adrese Rozkvet 2064/140
575/2023
0,00 € Kristína Kušanová Mesto Považská Bystrica
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 10 na adrese Moyzesova 819/109
588/2023
0,00 € Katarína Gaššová Mesto Považská Bystrica
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 14 na adrese Šoltésovej 1671/173
583/2023
0,00 € Ľubica Chudovská Mesto Považská Bystrica
30. November 2023
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári za byt č. 14 na adrese Šoltésovej 1671/173
590/2023
0,00 € Ľubica Chudovská Mesto Považská Bystrica
29. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 62/2022
599/2023
146 700,00 € MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Mesto Považská Bystrica
29. November 2023
Spolupráca Mesta Považská Bystrica a OZ Stretnutie Chrámových Hudobníkov, pod záštitou primátora, veľkolepý koncert v podaní Chrámového zboru Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lužnej, dňa 30.12.2023, vo farskom kostole, v Považskej Bystrici
600/2023
1 800,00 € OZ Stretnutie Chrámových Hudobníkov Mesto Považská Bystrica
29. November 2023
Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Považská Bystrica 2. etapa
601/2023
1 197 154,54 € IMAO electric, s.r.o. Mesto Považská Bystrica
27. November 2023
Nájomná zmluva - prenájom častí pozemkov vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica, za účelom umiestnenia reklamných zariadení v počte 2 ks.
397/2023
0,00 € Mesto Považská Bystrica ARTON s.r.o.
27. November 2023
Prenájom časti pozemku C KN parc. č. 2533/3 o výmere 11,55 m2 za účelom vybudovania bezbariérového vstupu do bytového domu.
571/2023
34,79 € Okresné stavebné bytové družstvo Mesto Považská Bystrica
24. November 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neksorších predpisov
595/2023
38 087,42 € JD Rozhlasy SK, s. r. o. Mesto Považská Bystrica
24. November 2023
Hudobné vystúpenie Natália Hatalová & band dňa 15.12.2023 o 17.00h v rámci podujatia "Vianočná Považská"
581/2023
600,00 € Natália Olcsváry Hatalová Mesto Považská Bystrica
17. November 2023
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári za byt č. 2 na adrese Rozkvet 4485/202
551/2023
0,00 € Štefan Harvánka Mesto Považská Bystrica
17. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 3 na adrese Rozkvet 2064/140
555/2023
0,00 € Žaneta Kubišová Mesto Považská Bystrica
16. November 2023
Zmluva o dielo
587/2023
12 600,00 € Advetia s. r. o. Mesto Považská Bystrica
15. November 2023
Zmluva o manažmente projektu - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
584/2023
11 160,00 € ADAMČÁK s. r. o. Mesto Považská Bystrica v zast. spol. Teplo GGE s.r.o.
15. November 2023
Zmluva o grantovom účte
585/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Považská Bystrica
9. November 2023
Zmluva o spolupráci - IMPLEA - UK
323/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Považská Bystrica