Centrálny register zmlúv

Obec Lietava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva č.1
330,00 € AGRO-PODHORIE s.r.o. Obec Lietava
11. August 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva č.5
330,00 € AGRO-PODHORIE s.r.o. Obec Lietava
5. Máj 2022
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
1342022
0,00 € Anna Kasáková Obec Lietava
4. Máj 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov
2542022
240,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Lietava
4. Máj 2022
Zmluva č. 322 0442 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle§ 51 Občianskeho zákonníka
3220442
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Lietava
11. November 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo :22K112127
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
0,00 € DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. Obec Lietava
12. August 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva č.2
100,00 € Honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko Obec Lietava
11. August 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva č.5
500,00 € Intech Žilina, s.r.o. Obec Lietava
30. Jún 2022
Zmluva o dielo "Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy - Základnej školy so súp. č. 216
42/2022
388 730,53 € Kalorim, s.r.o. Obec Lietava
22. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 42/2022 uzatvorenej podľa § 536 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 42/2022
0,00 € Kalorim, s.r.o. Obec Lietava
12. August 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva č.4
0,00 € Lu-Vas, s.r.o. Obec Lietava
11. November 2022
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluva o dielo
0,00 € Miroslav Tatarka Obec Lietava
25. Október 2022
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Kúpna zmluva
1 620,00 € Obec LIetava Miloš Barčiak, Katarína Barčiaková
11. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť centra voľného času (uzavretá v zmysle OZ)
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centra voľného času
272,80 € Obec LIetava JUVENTAS Žilina n.o.
12. August 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva č.6
1 000,00 € PPV homes, s.r.o. Obec Lietava
4. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- balík služieb
9934859060
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Lietava
4. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- balík služieb
9934859045
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Lietava
11. Júl 2022
Darovacia zmluva
KRHZ-ZA-VO-302-010/2022
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Lietava
16. November 2022
Dodatok č. 1 Rámcovej zmluvy č.3028/2021 o zbere, preprave a zneškodnení/zhodnotení komunálneho odpadu
Dodatok č.1
0,00 € T+T, a.s. Obec Lietava
12. August 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva č.3
500,00 € Tabstav,s.r.o. Obec Lietava