Centrálny register zmlúv

Mesto Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytovaní služby verejného osvetlenia mesta Žilina zo dňa 22.6.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.3.2010, dodatku č. 2 zo dňa 5.10.2011 a dodatku č. 3 zo dňa 8.2.2021
510/2022
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Mesto Žilina
24. Jún 2022
Zmluva o dielo
434/2022
39 651,24 € FEROSTA a spol., s .r. o. Mesto Žilina
26. Október 2023
Kúpna zmluva č. 929/2023 - prevod spoluvlastníckeho podielu vo výške 38/12236 na pozemku parc. č. KN C 7727 v k. ú. Žilina
929/2023
85,66 € Mesto Žilina Jana Šudová
24. Máj 2023
Zmluva o grantovom účte - príjem a čerpanie dotácii poskytnutých z NEXTLEVEL Parking
330353001
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Žilina
31. Marec 2023
Zmluva o nájme - časť parc. č. KNC 7846 za účelom umiestnenia predajného stánku
101/2023
3 078,00 € Mesto Žilina PEKIS, s.r.o.
17. Október 2023
Čiastková zmluva o dodávke plynu č. 997/2023 (GE2023/015) od 1.1.2024 do 1.1. 2025 pre odberné miesta podľa prílohy č. 1
997/2023
950 127,23 € G&E Trading, a.s. Mesto Žilina
10. November 2023
Čiastková zmluva o dodávke plynu č. GE2023/15/8 od 1.1.2024 do 1.1.2025
GE2023/15/8
0,00 € G&E Trading, a.s. Mesto Žilina
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie primátora mesta
732/2023
0,00 € Mesto Žilina Žilinský pedál
24. Október 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 814/2016 zo dňa 12.10.2016 ku dňu 30.11.2023
1031/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Žilina
29. November 2023
Kúpna zmluva č. 959/2023 - parc. KN C č. 1322/48, zast.pl. o výmere 17m2 v podiele 1/3 v k.ú. Bánová za účelom realizácie stavby: "Chodník na ul. K cintorínu, Žilina - Bánová"
959/2023
135,26 € Ľudmila Franeková Mesto Žilina
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. 1111/2023 (23033-1) - Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov BikeKia za rok 2023 - 1. časť
1111/2023
48 846,89 € Nadácia Kia Slovakia Mesto Žilina
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. 1110/2023 (23133) - Výmena prvkov skateparku na vodnom diele Žilina
1110/2023
58 000,00 € Nadácia Kia Slovakia Mesto Žilina
27. November 2023
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty č. 1101 - dočasné užívanie predmetov kultúrnej hodnoty v počte 4 ks
1101/2023
0,00 € Mesto Žilina Slovenské národné múzeum v Bratislave
27. November 2023
Dohoda o ukončení č. 1102/2023
1102/2023
1 995,00 € PRIMA PROJEKT - SK , s. r .o. Mesto Žilina
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 1103/2023 - Fotovoltické osvetlenie do mestskej časti Trnové
1103/2023
22 488,96 € Toptech, s.r.o. Mesto Žilina
27. November 2023
Dohoda o ukončení č. 1104/2023 k Zmluve o dielo č. 75/2021 zo dňa 02.03.2021
1104/2023
1 995,00 € PRIMA PROJEKT - SK , s. r .o. Mesto Žilina
27. November 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 318/2021 - projektová dokumentácia pre stavbu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline" - zmena zoznamu subdodávateľov
Dodatok č. 2
0,00 € REMING CONSULT a.s. Mesto Žilina
24. November 2023
Poistná zmluva č. 3259011388 - zaradenie motorového vozidla do súboru
3259011388/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Mesto Žilina
24. November 2023
Poistná zmluva č. 2469007521 - zaradenie motorového vozidla do súboru
2469007521/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Mesto Žilina
24. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 23166597/2023
23166597/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Žilina