Centrálny register zmlúv

Mesto Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytovaní služby verejného osvetlenia mesta Žilina zo dňa 22.6.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.3.2010, dodatku č. 2 zo dňa 5.10.2011 a dodatku č. 3 zo dňa 8.2.2021
510/2022
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Mesto Žilina
24. Jún 2022
Zmluva o dielo
434/2022
39 651,24 € FEROSTA a spol., s .r. o. Mesto Žilina
26. Október 2023
Kúpna zmluva č. 929/2023 - prevod spoluvlastníckeho podielu vo výške 38/12236 na pozemku parc. č. KN C 7727 v k. ú. Žilina
929/2023
85,66 € Mesto Žilina Jana Šudová
6. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 378/2024 - prenájom časti parc.č. 7672/1,zast. pl. a nádv. o výmere 20m2 na Slovanskej ceste účelom umiestnenia a prevádzky terasy prevádzkarne "Pizza Expres Michaelo". Výška nájmu - Uznesenie č. 21/2021 zo dňa 25.2.2021 vo výške 0,31€/
378/2024
750,20 € Mesto Žilina Michaelo, s.r.o.
24. Máj 2023
Zmluva o grantovom účte - príjem a čerpanie dotácii poskytnutých z NEXTLEVEL Parking
330353001
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Žilina
23. Máj 2024
20240522_Peter Hrabě - Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu č. 418
418/2024
1 000,00 € Peter Hrabě Mesto Žilina
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie primátora mesta č. 441/2024 - dotácia poskytnutá na preplatenie nakúpených pamätných mincí 5. pluku špeciálneho určenia pri príležitosti konania 30. ročníka Memoriálu Jozefa Gabčíka
441/2024
800,00 € Mesto Žilina Asociácia 5. pluku a špeciálnych síl
23. Máj 2024
Dohoda o urovnaní č. 575/2024 - mimosúdne vysporiadnanie veci spojené s užívaním predmetného bytu
575/2024
0,00 € Balážová Barbora Mesto Žilina
22. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 433/2024 - osobný automobil zn. KIA Cee´d 1.4 s EČV Za 732GI, r. výroby 2015
433/2024
230,00 € Mesto Žilina Patrik jacura
22. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 432/2024 - osobný automobil zn. KIA Cee´d 1.4 s EČV ZA 861HG, r. výroby 2017
432/2024
2 500,00 € Mesto Žilina Angelika Bandová
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 431/2024 z pohotovostného fondu č. 8
431/2024
250,00 € Mesto Žilina Budúcnosť Považského Chlmca
21. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 399/2024 na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti - ,,Stavebné úpravy a rozšírenie na ul. Vysokoškolákov, Žilina“
399/2024
199 200,00 € Valbek SK, spol. s r. o. Mesto Žilina
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 429/2024 z pohotovostného fondu č. 6
429/2024
500,00 € Jednota aktívnych seniorov Žilina-Bytčica Mesto Žilina
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 430/2024 z pohotovostného fondu č. 8
430/2024
200,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Zástranie Mesto Žilina
14. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 376/2024 - prenájom časti parc.č. KN-C 5774/1,zast. pl. a nádv. o výmere 24,5m2 na ul. Národná za účelom umiestnenia a prevádzky terasy prevádzkarne "DEpresso". Výška nájmu - Uznesenie č. 21/2021 zo dňa 25.2.2021
376/2024
1 350,44 € Mesto Žilina Janka Štadaniová
17. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 397/2024 - prenájom časti parc.č. KN-C 6665/1, ostat. pl. o výmere 3,75m2 na ul. A. Bernoláka za účelom umiestnenia a prevádzky terasy prevádzkarne "SanusVita". Výška nájmu - Uznesenie č. 21/2021 zo dňa 25.2.2021
397/2024
327,94 € Mesto Žilina SanusVita, s.r.o.
17. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 388/2024 - prenájom časti parc.č. KN-C 5740, zast. pl. a nádv. o výmere 37,8 m2 na ul. Sládkovičova za účelom umiestnenia a prevádzky terasy prevádzkarne "GRAND CAFFE BRASERIE". Výška nájmu - Uznesenie č. 21/2021 zo dňa 25.2.2021
388/2024
2 684,56 € Mesto Žilina COFFEE TOUCH, s.r.o.
17. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 398/2024 - prenájom časti parc.č. KN-C 5712, zast. pl. a nádv. o výmere 24,5 m2 na Mariánskom námestí za účelom umiestnenia a prevádzky terasy prevádzkarne "Plzenská reštaurácia". Výška nájmu - Uznesenie č. 21/2021 zo dňa 25.2.2021
398/2024
1 739,99 € Mesto Žilina Gurmánia, s. r. o.
17. Máj 2024
Zmluva č. 424/2024 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v zariadení soc. služieb krízovej intervencie nízkoprahové denné centrum v rozpočtovom r. 2024
424/2024
64 005,00 € Mesto Žilina Diecézna charita Žilina
17. Máj 2024
Zmluva č. 423/2024 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
423/2024
125,02 € Mesto Žilina Diecézna charita Žilina