Centrálny register zmlúv

Obec Jastrabie pri Michalovciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 20230306 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluva o dielo č. 20230306
60,00 € IFOsoft s.r.o. Obec Jastrabie pri Michalovciach
16. Marec 2023
ZMLUVA o poskytnutí finančného príspevku na podporu a rozvoj športu podľa § 7 zákona č. 5832004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v z.n.p.
66/2023
40,00 € Obec Čečehov Obec Jastrabie pri Michalovciach
6. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladan
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
0,00 € NATUR-PACK. a.s. Obec Jastrabie pri Michalovciach
27. Február 2023
Zmluva o prevode výúpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0062
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/ Obec Jastrabie pri Michalovciach
23. Február 2023
Zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2022
ZMLUVA č. 19/2022
0,00 € Ing. Marta Nachtmanová Obec Jastrabie pri Michalovciach
23. Február 2023
Darovacia zmluva uzavretá podľa § 11 ods. 7 písm. b/ zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl.Občianskeho zákonníka
Darovacia zmluva uzavretá podľa § 11 ods. 7 písm. b/ zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl.Občianskeho zákonníka
0,00 € Slovesnká republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Jastrabie pri Michalovciach
21. Február 2023
Príloha č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti tiredeného zberu zo dňa 12.06.2020
Príloha č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 12.06.2020
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Jastrabie pri Michalovciach
27. December 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA20196518
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Jastrabie pri Michalovciach
5. December 2022
DODATOK 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dodatok č.1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Jastrabie pri Michalovciach
2. December 2022
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Jastrabie pri Michalovciach
11. November 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. p.: KRHZ-KE-VO-329/2022
DAROVACIA ZMLUVA č. p. : KRHZ-KE-VO-329/2022
48 634,60 € Ministerstvo vnútra Slevenskej republiky Obec Jastrabie pri Michalovciach
5. September 2022
ProFi Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2405890489
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Jastrabie pri Michalovciach
26. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-587/2022
KRHZ-KE-VO-587/2022
48 634,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Jastrabie pri Michalovciach
18. Júl 2022
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
18.07.2022
0,00 € OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku. občianske združenie Obec Jastrabie pri Michalovciach
9. Jún 2022
Zmluva č. 19/2022 o výkone štatutárneho auditu na rok 2022
ZMLUVA č. 19/2022 o výkone štatutárneho auditu na rok 2022
0,00 € Ing. Marta Nachtmanová Obec Jastrabie pri Michalovciach
24. Máj 2022
Zmluva o Municipálnom úvere
Z,luva o Municipálnom úvere - Eurofondy /A/ č. 22/007/22
16 531,50 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Jastrabie pri Michalovciach
6. Máj 2022
Zmluva č. 322 0686 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
322 0686
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava Obec Jastrabie pri Michalovciach
6. Máj 2022
Nájomná zmluva
96/2022
1,00 € Obec Jastrabie pri Michalovciach Norbert Širochman
20. Apríl 2022
ZMLUVA o poskytnutí finančného príspevku na podporu a rozvoj športu podľa § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v z. n. p.
1/2022
40,00 € Obec Jastrabie pri Michalovciach Obec Čečehov