Centrálny register zmlúv

Obec Koňuš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo s názvom "Výstavba detského parku v obci Koňuš", podľa predloženej cenovej ponuky spracovanej v súlade s poskytnutým opisom a poskytnutou dokumentáciou a taktiež záväzok zhotoviteľa
1/2023
0,00 € FUN & PLAY s. r. o. Obec Koňuš
30. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023
1/2023
0,00 € FUN & PLAY s. r. o. Obec Koňuš
29. Marec 2023
Dohoda č. 23/42/054/305 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu
23/42/054/305
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koňuš
10. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30. 05. 2016
Dodatok č. 5
0,00 € NATUR-PACK a. s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava Obec Koňuš
10. Marec 2023
Príloha č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 16. 06. 2020
Príloha č. 4
0,00 € FÚRA s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce Obec Koňuš
27. Február 2023
Dohoda č. 23/42/054/181 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" Opatrenie č. 3 podľa §54 ods. 1 pís
23/42/054/181
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koňuš
31. Január 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. p.: KRHZ-KE-VO-312/2022
KRHZ-KE-VO-312/2022
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Koňuš
30. Január 2023
DODATOK 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2023
0,00 € Fúra s. r. o. Obec Koňuš
30. Január 2023
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070ADZ5
Dodatok č. 2
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Koňuš
20. Október 2022
D O H O D A č. 22/42/010/81 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22/42/010/81
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koňuš
27. September 2022
D O H O D A č. 22/42/012/74 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22/42/012/74
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Koňuš
31. Júl 2022
O výkone štatutárneho auditu na rok 2022
32/2022
0,00 € Ing. Marta Nachtmannová Obec Koňuš
11. Máj 2022
Finančná dotácia je určená a prísne účelovo viazaná na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Koňuš
1422286
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Koňuš