Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2022
Zmluva číslo 428/274/22Pv o dodávke vody z verejného vodovodu
93/2022
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Spišské Vlachy
22. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo: 4905.2062052DDV
96/2022
0,00 € Eurovia SK, a.s. Mesto Spišské Vlachy
18. Október 2022
Zmluva o vysporiadaní a úhrade nákladov za spotrebu elektrickej energie
103/2022
0,00 € SVB PATRIA Mesto Spišské Vlachy
27. Október 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu 17/2022
104/2022
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Jozef Šiška
8. November 2022
Dodatok č. 2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 15/2022 zo dňa 13.1.2022
112/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
10. November 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-KE-VO-347/2022
114/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Spišské Vlachy
14. November 2022
Zmluva o grantovom účte
115/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Spišské Vlachy
28. November 2022
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
117/2022
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Denisa Jánošiková, Vanesa Jánošiková
29. November 2022
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
118/2022
0,00 € Mesto Spišské Vlachy eRVe, s.r.o.
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 289/2022
289/2022
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Popovič Anton
9. December 2022
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. E4505 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 28.11.2022
122/2022
0,00 € Environmentálny fond Mesto Spišské Vlachy
29. December 2022
Dohoda č. 22/44/010/57 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
124/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišské Vlachy
29. December 2022
Dohoda č. 22/44/012/74 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
125/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišské Vlachy
29. December 2022
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
126/2022
0,00 € Slovenský odborový zväz verejnej správy Mesto Spišské Vlachy
29. December 2022
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
127/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Mesto Spišské Vlachy
29. December 2022
ROČNÁ ZMLUVA O ZBERE, ODVOZE, ZNEŠKODŇOVANÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU A VÝKONU INÝCH ČINNOSTÍ Č. 15/2023
128/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
10. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
01/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Spišské Vlachy
10. Január 2023
Zmluva o grantovom účte
02/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Spišské Vlachy
18. Január 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu č. 19/2022 zo dňa 07.11.2022
01/2023
0,00 € Mesto Spišské Vlachy základná škola
25. Január 2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ
06/2023
0,00 € Obec Slatvina Mesto Spišské Vlachy