Centrálny register zmlúv

Základná škola, Skalka 34, Lietavská Lúčka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
Zmluva o prevode správy majetku vo vlastníctve obce DHM576 – rekonštrukcia strechy telocvične pri ZŠ 5-9 v cene 72 732,76 eur
-CRZ-
0,00 € Obec Lietavská Lúčka ZŠ Lietavská Lúčka
8. December 2023
Rámcová zmluva o spolupráci
-CRZ-
0,00 € CK Slniečko ZŠ Lietavská Lúčka
8. December 2023
Čiastková zmluva Slniečko
-CRZ-
3 966,00 € CK Slniečko ZŠ Lietavská Lúčka
29. November 2023
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
-CRZ-
0,00 € Súkromná stredná odborná škola pedagogická ZŠ Lietavská Lúčka
25. November 2023
Dodatku č. 01/2023 k Zmluve o prenájme telocvične č. 09/2023
Dodatok č. 01/2023
0,00 € Obecný športový klub Lietavská Lúčka Obecný športový klub Lietavská Lúčka
27. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
13/2023
20,00 € Športový klub Cementáreň Lietavská Lúčka ZŠ Lietavská Lúčka
19. Október 2023
Zmluva o výpožičke telocvične
02/2023
0,00 € Diagnostické centrum Základná škola Lietavská Lúčka
19. Október 2023
Zmluva o prenájme telocvične
12/2023
20,00 € Katarína Oravcová ZŠ Lietavská Lúčka
11. Október 2023
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb
9939739753
0,00 € Slovak Telekom, a.s. ZŠ Lietavská Lúčka
7. Október 2023
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania časť nehnuteľnosti a to priestory 1 trieda na ul. Skalka 34
NZ 10/2023
20,00 € Súkromná základná umelecká škola BRIOSO ZŠ Lietavská Lúčka
7. Október 2023
Prenajímateľ na základe zmluvy prenajíma nájomcovi časť nehnuteľnosti a to telocvičňu, vstupnú chodbu, codbu, šatňu a WC na prízemí budovy.
Z o Pren. 9/2023
0,00 € Obecný športový klub Lietavská Lúčka ZŠ Lietavská Lúčka
7. Október 2023
Prenajímateľ na základe zmluvy prenajíma nájomcovi časť nehnuteľnosti a to telocvičňu, vstupnú chodbu, codbu, šatňu a WC na prízemí budovy.
Zml. o pren. 11/2023
0,00 € Obecný športový klub stolného tenisu ZŠ Lietavská Lúčka
7. Október 2023
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania časť nehnuteľnosti a to priestory 2 trieda na ul. Skalka 34 a 2 triedy + telocvičňa na ul. Májová
NZ 8/2023
4 650,00 € Súkromná základná umelecká škola Anima Libera ZŠ Lietavská Lúčka
28. September 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
0,00 € Energie2, s.s., odštepný závod Energie2, a.s., - Predaj elektriny a plynu ZŠ Lietavská Lúčka
28. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o združenej dodávke elektriny
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s ZŠ Lietavská Lúčka
14. September 2023
Dodávka tovaru podľa objednávky.
Kúpna zmluva č.202326
0,00 € GO-BO z.p. Kubala Bohuš ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka
14. September 2023
Dodávka tovaru podľa objednávky.
Kúpna zmluva Masar
0,00 € Rudolf Masár - HODMAR ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka
14. September 2023
Dodávka tovaru podľa objednávky.
Kúpna zmluva hulin
0,00 € Peter Hulín, Predajňa Mäso - údeniny ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka
14. September 2023
Dodávka tovaru podľa objednávky.
Kúpna zmluva Šestak
0,00 € Bohuš Šesták,s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka
14. September 2023
Dodávka tovaru podľa objednávky.
Kúpna zmluva FRUIT
0,00 € Michaela Fruit ZŠ Lietavská Lúčka