Centrálny register zmlúv

Import zmlúv do CRZ / integrácia

Centrálny register zmlúv umožňuje okrem manuálneho zverejňovania zmlúv cez webové rozhranie aj automatizovaný import zmlúv z XML. XML súbory podľa predpísanej štruktúry sa umiestnia na verejne dostupnú URL a v CRZ sa nakonfiguruje URL na koncový bod (zoznam zmlúv na naimportovanie).

Štruktúra XML

Popis elementov XML súboru

Poznámka k stĺpcu "Neprázdny = áno": Ak je element uvedený v XML, musí obsahovať hodnotu. Niektoré elementy nie sú povinné, napr. datum_platnosti_do a teda z XML je ich možné úplne vynechať. Ak ale XML tento element obsahuje, musí mať platnú hodnotu.

Element Neprázdny Min. počet Max. počet Dátový typ Max. dĺžka (znakov) Popis
zmluvy áno 1 1 - - Koreňový element
zmluva áno 1 1 - -  
druh áno 0 1 integer 1 Povolené hodnoty
1=zmluva
2=dodatok
id_zmluvy áno 0 1 integer 255 ID zmluvy v informačnom systéme povinnej osoby - interný údaj, nezobrazuje sa vo verejnej časti CRZ
cislo_zmluvy áno 1 1 string 255 Číslo zmluvy v informačnom systéme
Číslo zmluvy musí byť v rámci zmlúv povinnej osoby jedinečné
obstaravatel áno 1 1 string 255 Názov, alebo meno zmluvnej strany
obstaravatel_ico nie 1 1 string   IČO zmluvnej strany (povinné ak zmluvná strana nie je fyzická osoba)
obstaravatel_sidlo nie 1 1 string 255 Sídlo zmluvnej strany (povinné ak zmluvná strana nie je fyzická osoba)
dodavatel áno 1 1 string 255 Názov, alebo meno zmluvnej strany
dodavatel_ico nie 1 1 string   IČO zmluvnej strany (povinné ak zmluvná strana nie je fyzická osoba)
dodavatel_sidlo nie 1 1 string 255 Sídlo zmluvnej strany (povinné ak zmluvná strana nie je fyzická osoba)
predmet_zmluvy áno 1 1 string 255 Predmet zmluvy (napr. "Zmluva o dodávke a odbere tepla")
datum áno 1 1 date - Dátum uzavretia zmluvy
Formát YYYY-MM-DD
datum_ucinnosti áno 0 1 date - Dátum, kedy zmluva nadobudne účinnosť. Ak element chýba, dátum účinnosti bude nastavený na deň nasledujúci po dni kedy bola zmluva zverejnená.
Formát YYYY-MM-DD
text_ucinnosti áno 0 1 string 255 Ak účinnosť nie je možné určiť konkrétnym dátumom, môže sa uviesť ako text (napr. odvolanie na časť v zmluve)
datum_platnosti_do áno 0 1 date - Ak je zmluva uzavretá na dobu určitú, uvedie sa dátum konca platnosti.
Formát YYYY-MM-DD
suma_zmluva áno 1 1 float   Zmluvne dohodnutá suma
uvo áno 0 1 string 255 Ak bola zmluva uzvaretá na základe verejného obstarávanie, uvedie sa URL adresa (napr. na portál EVO)
poznámka nie 0 1 string 255 Poznámka
ref áno 0 1 string 255 Číslo zmluvy - napr. v prípade dodatku, uvedie sa číslo pôvodnej zmluvy
prilohy áno 1 1 - -  
priloha áno 1 neobmedzené - -  
id_priloha áno 0 1 string 255 ID prílohy v informačnom systéme povinnej osoby - interný údaj, nezobrazuje sa vo verejnej časti CRZ
nazov_suboru áno 1 1 string 255 Názov súboru prílohy (napr. Zmluva.pdf)
popis nie 1 1 string 255 Popis prílohy - interný údaj, nezobrazuje sa vo verejnej časti CRZ
subor_prilohy áno 1 1 base64 string 10 000 000 (10MB) PDF súbor enkódovaný do BASE64
Najčastejšie chyby v XML súboroch
 • Chýbajúce povinné elementy
  Napr. chýba element datum (dátum uzavretia zmluvy), ktorý je povinný
   
 • Neplatné hodnoty
  Napr. dátumové elementy sú v neplatnom formáte, či mimo povoleného rozsahu (napr. 01.01.2023, 0000-00-00 a pod.). CRZ akceptuje rozsah dátumov od 1000-01-01 do 2999-12-31.
   
 • Reťazec v elemente subor_prilohy je príliš dlhý
  Robot CRZ dokáže momentálne dekódovať BASE64 reťazce s maximálnou dĺžkou 10MB, resp. 10000000 znakov
   
 • Reťazec v elemente subor_prilohy, nie je validný PDF súbor
  Priložený súbor nie je PDF, ale napr. Word, alebo ZIP, prípadne Word s príponou PDF a pod. BASE64 reťazec validného PDF sa vždy začína znakmi JVBER

Koncový bod

URL adresa koncového bodu musí vrátiť XML v predpísanej štruktúre:

Popis elementov XML súboru

Poznámka: Všetky elementy sú povinné

Element Min. počet Max. počet Dátový typ Max. dĺžka (znakov) Popis
filelist 1 1 - - Koreňový element
file 0 neobmedzené - -  
path 1 (v rámci jedného file elementu) 1 (v rámci jedného file elementu) string 255 URL adresa XML zmluvy
relatívna ku URL koncového bodu
time 1 (v rámci jedného file elementu) 1 (v rámci jedného file elementu) integer 255 dátum a čas vytvorenia súboru vo formáte UNIX timestamp s presnosťou na sekundy
hash 1 (v rámci jedného file elementu) 1 (v rámci jedného file elementu) string 255 MD5 Hash XML súboru. V HASH používajte iba malé písmená.
Postup nastavenia automatického importu

Prihlásete sa do CRZ

 1. V navigácii si otvorte modul "Import zmlúv"
 2. Kliknite na "Automatické sťahovanie"
 3. Kliknite na "Pridať automatické sťahovanie"