Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Október
2019
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2020
344/UNB/2019
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Október
2019
Zmluva o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných vedomostí a praktických zručností a skúseností na výkon špecializovaných pracovných činností v akreditovaných bakalárskych a magisterských študijných programoch uz
345/UNB/2019
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Október
2019
Zmluva o praktickej výučbe v študijnom odbore ošetrovateľstvo študentov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava
347/UNB/2019
0,00 € Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
Október
2019
Zmluva o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností a skúseností na výkon uzatvorená v zmysle § 40 ods. 6 Zákona č. 578/2004 Zbierky zákonov o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravo
346/UNB/2019
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
Október
2019
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 663 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
340/UNB/2019
120,40 € Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Regionálna komora Univerzitná nemocnica Bratislava
9.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní služieb verejného obstarávania uzatvorená v zmysle ustanovenia §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
339/UNB/2019
66 670,00 € PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
3.
Október
2019
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom MOL Group GOLD palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT a.s., uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
336/UNB/2019
13 053,00 € SLOVNAFT, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
25.
September
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
332/UNB/2019
137 052,00 € Construction s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
September
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
331/UNB/2019
81 468,00 € DCorp s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
19.
September
2019
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2, § 566 a nasl. a § 591 a nasl. Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa §4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, § 21 vyhlášky
330/UNB/2019
11 223,75 € BE-SOFT, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
September
2019
Kúpna zmluva na Dvojrovinného Angiografického prístroja číslo: MED-2018-034-Z uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodn
314/UNB/2019
2 008 800,00 € S&T Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
September
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
328/UNB/2019
239 967,90 € Techteam, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
17.
September
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
325/UNB/2019
47 326,80 € m-plan s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
13.
September
2019
Zámenná zmluva č. 03 88 0469 19 00
323/UNB/2019
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
September
2019
Zmluva o dielo č. 14/2019/Or uzatvorená podľa ustanovení §536 a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
321/UNB/2019
14 900,00 € SEZAKO Trnava, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
September
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
315/UNB/2019
411 179,81 € Metrostav, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
September
2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby na dodanie prístrojov infúznej techniky vrátane poskytnutia záručného servisu uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zá
318/UNB/2019
164 720,40 € UNOTECH, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
September
2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby na dodanie prístrojov infúznej techniky vrátane poskytnutia záručného servisu uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zá
316/UNB/2019
64 935,60 € UNOTECH, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
September
2019
Darovacia zmluva
313/UNB/2019
0,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
10.
September
2019
Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby na dodanie prístrojov infúznej techniky vrátane poskytnutia záručného servisu uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zá
317/UNB/2019
183 888,00 € UNOTECH, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »