Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
November
2015
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže vo florbale žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Levice, v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2015.
OU-NR-OS1-2015/042867
149,06 € Základná škola, Pri Podlužianke 6, 934 01 Levice Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
25.
November
2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby PO alebo FO
DOHODA č. 15/19/52A/366
0,00 € Základná škola, 022 01 Čadca - Rázusova 2260 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
26.
November
2015
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka žiakov ZŠ a príslušných ročníkov OG okresu Nové Zámky v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2015.
OU-NR-OS1-2015/041937
141,30 € Základná škola, Ul. G. Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
18.
Máj
2018
Realizačná zmluva č. 210/132/2018
210/132/2018
0,00 € PRIMA INVEST, spol. s.r.o, Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
28.
Jún
2018
Rámcová zmluva č. 4600003658/PN/2018 o poskytovaní strážnej služby
0206/2018
0,00 € Special Service Intenational SK s.r.o., Nevädzova 6C, 821 01 Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16.
Máj
2018
Realizačná zmluva č. 161/127/2018
161/127/2018
0,00 € PRIMA INVEST, spol. s.r.o, Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
30.
Júl
2018
Zmluva č. 4600003690/PN/2018 na poskytovanie ubytovania
0269/2018
0,00 € DOPOS, s.r.o., Martinská dolina 66, Nitra, 949 01 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
18.
Máj
2018
Realizačná zmluva č. 191/123/2018
191/123/2018
0,00 € PRIMA INVEST, spol. s.r.o, Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
4.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N359-511-23
IROP-Z-302051N359-511-23
139 093,08 € Štefánikova 821, 020 01 Púchov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22.
Júl
2016
Dohoda č. 39/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
39/2016/§54-CzKN/TO
15 605,10 € Gymnázium, ul.17.novembra 1180, 955 01 Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
10.
Máj
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola detskej dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne 2016 žiakov ZŠ a OG okresu Nové Zámky v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/023865
135,00 € Centrum voľného času, Jánošíková 1, 940 01 Nové Zámky Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
16.
Jún
2016
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61FLEK000416 Dodatok č. 1
0,00 € SUNLIGHT PHARMACY 01 S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
31.
August
2016
Realizačná zmluva č.458/122/2016 k Rámcovej dohode č. 377/OVS/2016
458/122/2016
0,00 € Združenie PRIMA INVEST – METON, Zastúpený – „Hlavný partner združenia“ PRIMA INVEST, spol. s.r.o, Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica a „Partner združenia“ METON SLOVAKIA, a.s. Šusteková 29 – 31, 851 04 Bratislava Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
28.
Júl
2016
Zmluva o úvere
702/441/2016
31 440,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Humenné, Osloboditeľov 1584/20 zastúpení: Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na ul. Osloboditeľov 1584/20, 066 01 Humenné dome Štátny fond rozvoja bývania
19.
Máj
2016
ZoD č. 4600002647/PT/2016 RD Košice, Hala opráv motorových HDV - rekonštrukcia elektroinštalácie
0544/2016
0,00 € DelCom Slovakia a.s., Drobného 27, 841 01 Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
25.
Júl
2016
Realizačná zmluva MT
421/123/2016
0,00 € Združenie PRIMA INVEST – METON, Zastúpený – „Hlavný partner združenia“ PRIMA INVEST, spol. s.r.o, Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica a „Partner združenia“ METON SLOVAKIA, a.s. Šusteková 29 – 31, 851 04 Bratislava Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1.
Jún
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie vyhodnotenia predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov ZŠ a OG a ocenenie víťazov okresných kôl za súťažný ročník 2015/2016 v okrese Nové Zámky v územnej pôsobnosti OÚ Nitra pre rok 2016
OU-NR-OS1-2016/026495
552,49 € Základná škola, Nábrežná 95, 940 01 Nové Zámky Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
9.
August
2018
Dodatok č. 5
118
0,00 € Materská škola, Bystrická 1, 902 01 Pezinok Spojená škola, Pezinok
18.
September
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
18/18/051/58
0,00 € Spojená škola, Pod Kalváriou 941, 955 01 Topoľčany s organizačnými zložkami ŠZŠI pre nehovoriacich, Pod Kalváriou 941, Topoľčany, ZŠ s MŠ pri Nemocnici n.o., Ul. Pavlovova 17,Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25.
September
2018
Zmluva o odbere stravy
14/2018
0,00 € Základná škola, M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen Detský domov Ratolesť