Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
November
2017
Zmluva o dielo č. CV-78-63/2017 - 5100005430- ZoD - Oprava oplotenia pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov vo VO Lešť
5 100 005 430
104 903,93 € D.M.V. s.r.o., Prše 727, 992 01 Modrý Kameň Centrum výcviku Lešť
30.
September
2015
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
OU-KE_ZM_121-015-5028_2015
170,00 € Základná škola J. A. Komenského 1, 071 01 Michalovce Okresný úrad Košice
1.
Október
2015
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade so zákonom NR SR 278/93 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 659 a nasl. Obchodného zákonníka č. A/2015/001630, CUZ-IVS-616/2015
IVES_ZM_ A-2015-001630_2015
6 130,24 € Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu ul. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
8.
Október
2015
Zmluva o nájme bazéna
CPPO_ZM_159-ON-2015_2015
0,00 € Základná škola, Ul. Mirka Nešpora č.2, 080 01 Prešov Ministerstvo vnútra SR
13.
Október
2015
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorš
1/2015/§ 54/ML -ŠnZ
Doplnená
0,00 € Sv.Nikolaj, n.o.,Duchnovičova 506,068 01 Medzilaborce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
9.
November
2015
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže vo florbale žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Levice, v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2015.
OU-NR-OS1-2015/042867
149,06 € Základná škola, Pri Podlužianke 6, 934 01 Levice Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
25.
November
2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby PO alebo FO
DOHODA č. 15/19/52A/366
0,00 € Základná škola, 022 01 Čadca - Rázusova 2260 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
26.
November
2015
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka žiakov ZŠ a príslušných ročníkov OG okresu Nové Zámky v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2015.
OU-NR-OS1-2015/041937
141,30 € Základná škola, Ul. G. Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
18.
Máj
2018
Realizačná zmluva č. 210/132/2018
210/132/2018
0,00 € PRIMA INVEST, spol. s.r.o, Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
28.
Jún
2018
Rámcová zmluva č. 4600003658/PN/2018 o poskytovaní strážnej služby
0206/2018
0,00 € Special Service Intenational SK s.r.o., Nevädzova 6C, 821 01 Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16.
Máj
2018
Realizačná zmluva č. 161/127/2018
161/127/2018
0,00 € PRIMA INVEST, spol. s.r.o, Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
30.
Júl
2018
Zmluva č. 4600003690/PN/2018 na poskytovanie ubytovania
0269/2018
0,00 € DOPOS, s.r.o., Martinská dolina 66, Nitra, 949 01 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
18.
Máj
2018
Realizačná zmluva č. 191/123/2018
191/123/2018
0,00 € PRIMA INVEST, spol. s.r.o, Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
4.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N359-511-23
IROP-Z-302051N359-511-23
139 093,08 € Štefánikova 821, 020 01 Púchov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22.
Júl
2016
Dohoda č. 39/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podľa §54 ods.1 písm.a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
39/2016/§54-CzKN/TO
15 605,10 € Gymnázium, ul.17.novembra 1180, 955 01 Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
10.
Máj
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola detskej dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne 2016 žiakov ZŠ a OG okresu Nové Zámky v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/023865
135,00 € Centrum voľného času, Jánošíková 1, 940 01 Nové Zámky Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
16.
Jún
2016
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61FLEK000416 Dodatok č. 1
0,00 € SUNLIGHT PHARMACY 01 S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
31.
August
2016
Realizačná zmluva č.458/122/2016 k Rámcovej dohode č. 377/OVS/2016
458/122/2016
0,00 € Združenie PRIMA INVEST – METON, Zastúpený – „Hlavný partner združenia“ PRIMA INVEST, spol. s.r.o, Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica a „Partner združenia“ METON SLOVAKIA, a.s. Šusteková 29 – 31, 851 04 Bratislava Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
28.
Júl
2016
Zmluva o úvere
702/441/2016
31 440,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Humenné, Osloboditeľov 1584/20 zastúpení: Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na ul. Osloboditeľov 1584/20, 066 01 Humenné dome Štátny fond rozvoja bývania
19.
Máj
2016
ZoD č. 4600002647/PT/2016 RD Košice, Hala opráv motorových HDV - rekonštrukcia elektroinštalácie
0544/2016
0,00 € DelCom Slovakia a.s., Drobného 27, 841 01 Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.