Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
September
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z.
18/37/52A/126
900,36 € Základná škola, Komenského 13, 083 01 Sabinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
21.
August
2018
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
872018
Doplnená
0,00 € PRAKTIK 01, s.r.o. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
11.
September
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/344/2018
0877/2018
160 380,00 € Spojená škola, Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
Október
2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
14/2018
0,00 € Up Slovensko, s.r.o. sídlo: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Martin
27.
November
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/34/52A/358
Doplnená
300,12 € Základná škola, Ulica 8. mája 640/39, 089 01 Svidník Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
7.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J565-223-14
IROP-Z-302021J565-223-14
507 636,36 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nám. slobody 12, 073 01 Sobrance Nám. slobody 12, 073 01 Sobrance Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21.
Január
2019
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI Číslo: PP 33/2018-19
33/2018-19
0,66 € Základná škola Jozefa Kollára, Ul. L. Svobodu 40, 969 01 Banská Štiavnica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
21.
Január
2019
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI Číslo: PP 43/2018-19
43/2018-19
0,66 € Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
21.
December
2018
Zmluva o pripojení
20181212/7156
0,00 € LCnet 01, s.r.o. Detský domov Pastelka
16.
Január
2019
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI Číslo: PP 49/2018-19
49/2018-19
0,66 € Základná škola, Školská 1, 986 01 Fiľakovo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
17.
Január
2019
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI Číslo: PP 53/2018-19
53/2018-19
0,66 € Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
17.
Január
2019
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI Číslo: PP 60/2018-19
60/2018-19
0,66 € Gymnázium J. Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, 054 01 Levoča Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
17.
Január
2019
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI Číslo: PP 29/2018-19
29/2018-19
0,66 € Základná škola, Školská 13, 987 01 Poltár Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
21.
Január
2019
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI Číslo: PP 67/2018-19
67/2018-19
0,66 € Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
25.
Január
2019
Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií (NDA)
0179/2019
0,00 € Mgr. Ing. Rastislav Farkaš, P.O.Hviezdoslava4, 934 01 Levice Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
29.
Január
2019
Zmluva č. 630/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8395/2018/LSR
0,00 € Zmluva č. 630/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
24.
Marec
2017
Zmluva č. 02/01/2017/MVČ o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2017 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka
23/2017/ŠVPS/RTO/Zmluva č.02/01/2017/MVČ
0,00 € Základná včelárska organizácia : ZO SZV 955 01 Topoľčany Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. 611/301/2007
Dodatok č. 1 k zmluve č. 611/301/2007
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo Zvolene, Gaštanová 3207/7 v zastúpení: SVB – Gaštanová 3207/7, 960 01 Zvolen Štátny fond rozvoja bývania
30.
Marec
2017
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže v hádzanej žiačok ZŠ okresu Topoľčany v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2017.
OU-NR-OS1-2017/016173
237,46 € Základná škola, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
4.
Apríl
2017
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže v Malom futbale - Školský pohár SFZ žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Levice, v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2017.
OU-NR-OS1-2017/016007
229,02 € Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice Okresný úrad Nitra