Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
December
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku pre žiakov základných a stredných škôl v okrese Komárno v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2017.
OU-NR-OS1-2016/048782
282,20 € Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, 945 01 Komárno Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
16.
Január
2017
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola Dejepisnej olympiády pre žiakov ZŠ a OG v okrese Levice v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2017.
OU-NR-OS1-2017/003745
300,27 € Základná škola, Školská 14, 934 01 Levice Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
16.
Január
2017
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola Geografickej olympiády žiakov ZŠ a OG kat. E, F a G v okrese Komárno v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2017.
OU-NR-OS1-2017/003136
380,58 € Základná škola, Pohraničná 9, 945 01 Komárno Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
18.
Január
2017
Kúpna zmluva zemiaky
8100000210
960,00 € Fatra TIP spol. s r.o. Priemyselná zóna Košúty II. 036 01 Martin Ministerstvo obrany -VÚ 2790
30.
Január
2017
Dodatok č. 2 ku zmluve na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže vo volejbale žiakov ZŠ a OG v okrese Nové Zámky v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2017.
OU-NR-OS1-2017/005089D2
109,66 € Základná škola, Ul. G. Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
1.
Február
2017
Dodatok ku zmluve na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže vo volejbale žiakov ZŠ a OG v okrese Levice, v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2017.
OU-NR-OS1-2017/003661D
127,42 € Základná škola, Pri Podlužianke 6, 934 01 Levice Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
1.
Február
2017
Kúpna zmluva
1432/2017/LSR
6 000,00 € HRONSTAV 01, spol. s r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
2.
Február
2017
Poskytovanie náhradnej autobusovej dopravy región Bratislava, okruh Kúty
0056/2017
0,00 € Peter Pleša, Olivová 1147, 905 01 Senica Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
6.
Marec
2017
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola súťaže Dobré slovo pre žiakov ZŠ a OG s VJM v okrese Komárno v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2017.
OU-NR-OS1-2017/008711
253,34 € Základná škola s VJM, Ul. práce 24, 945 01 Komárno Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
7.
Marec
2017
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže v gymnastickom 4-boji žiakov a žiačok ZŠ v okrese Nové Zámky v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2017.
OU-NR-OS1-2017/013436
220,02 € Základná škola, Mostná 3, 940 01 Nové Zámky Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
10.
Marec
2017
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola súťaže žiakov stredných škôl v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“ – IV. kateg. v okrese Komárno v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2017.
Ou-NR-OS1-2017/010372
50,80 € Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho 2, P.O.BOX 159, 945 01 Komárno Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
11.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/201/2017
0911/2017
82 980,00 € Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13.
Marec
2018
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl
OU-BA-OS1-2018/025538
510,00 € Základná škola Fandlyho 11 902 01 Pezinok Okresný úrad Bratislava
16.
November
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PLDO000117 Dodatok č. 16
0,00 € PRAKTIK 01 S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
December
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
17/35/051/174
0,00 € Základná škola , Ul.Komenského 2666/16, 069 01 Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
5.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/196/2017
0902/2017
114 120,00 € Základná škola, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku
18/33/054/24
Doplnená
5 097,56 € Základná škola, Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
27.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
D o h o d a 18/36/060/135
Doplnená
13 756,28 € Základná umelecká škola, Námestie Majstra Pavla 48, 054 01 Levoča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
14.
Marec
2019
Dohoda č. 19/10/060/29 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z.
19/10/060/29
0,00 € Turá Lúka 38, 907 01 Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13.
Marec
2019
Zmluva č. 11150052 o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
130
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Spojená škola, Pezinok