Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Jún
2012
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB
SE-OVO1-2012/001986-040
6 565 683,60 € Ericsson Slovakia spol. s r.o. MV SR
23.
Júl
2012
Štúdia dopadov sústavy NATURA 2000 na dopravnú infraštruktúru
1037/2700/2012
45 116,40 € Združenie Štúdia dopadov sústavy NATURA 2000 na dopravnú infraštruktúru Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4.
September
2012
Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy
V/12337/2007 info
0,00 € Zdenka Sýkorová, rod. Tunkelová a Valéria Tunkelová, rod. Tóthová Slovenská pošta, a. s.
18.
September
2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
5210960
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Špeciálna základná škola, Klenovec
17.
September
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku
11/§56/2012 NP II-2B
9 928,99 € Marek Smorada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
18.
Január
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR - nevojenská technika
2010/388
1 111,00 € ÚIA MOSR František BARAN
14.
Apríl
2011
Nájomná zmluva
48 2011
70,00 € MUSIC MASTER-PRODUCTION Štátna opera
25.
Júl
2011
=Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP k projektu D1 Janovce -Jablonov
2383/2700/2011
331 101 087,42 € NDS, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29.
Júl
2011
Zmluva č.39/2006 o výpožičke hnuteľného majetku štátu uzatvorená podľa §13 zákona NR SR č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu a §659-§662 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
OBU-PP_ZM_39-06
Doplnená
2 274,51 € Obvodný úrad Poprad Obec Nižné Repaše 98
12.
September
2011
Poistenie zásielky počas zahraničnej prepravy
26521
51,70 € Union poisťovňa, a.s. Slovenské centrum dizajnu
17.
Január
2012
Výkon kontrolnej činnosti pri vykonávaní rekonštrukcie sociálnych zariadení v budove Objednávateľa
46/1963/2012
1 800,00 € Ing. Peter Bóna – BONNUM Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
12.
Október
2012
Príručka pre žiadateľa o NFP z Operačného programu Informatizácia spoločnosti PO1 - verzia 7.0
2012183164
0,00 € Žiadateľ o NFP z OPIS Úrad vlády SR
23.
Október
2012
Darovacia zmluva
ÚVTOS -110/23-1/2012
0,00 € Klub športov príslušníkov ZVJS Trnava – Hrnčiarovce nad Parnou Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
25.
Január
2013
Nájomná
01_2013 N
0,00 € Šutka Martin Stredná odborná škola, Bratislava
13.
Február
2013
Dodatok o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z.
č. 18/ §50a/PS/ 2012
0,00 € UNITOOL plus, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16.
Máj
2013
Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny
42137004/1/13
0,00 € Stredoslovenská energetika,a.s. Centrum účelových zariadení stredisko Smrekovec
3.
Jún
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01428
PR01428
34 984,50 € Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2013
Dodatokč. 1 k Zmluve o dielo na zabezpečenieúdržby a opráv kopírovacích strojov zo dňa 22.05.2012 č.2/2012/OE
6/2013/OVS
2 985,11 € Ivan Kozák - K&H Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
7.
Jún
2013
Zmluva o spolupráci
27/2013/SLeK
2 250,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK,Farmaceutická fakulta Slovenská lekárnická komora
6.
Jún
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3000021
3000021
Doplnená
73 179,80 € Mesto Trenčianske Teplice Pôdohospodárska platobná agentúra