Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2019
Agreement
63/LZ/2019
500,00 € CNRS EDITIONS Slovenský filmový ústav
25.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení AVD a udelení licencie na jeho použitie
ZM2020871
1 080,00 € BOČEV, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
25.
Jún
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č.19/44/51A2/24
7 084,80 € JOHN GARFIELD SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25.
Jún
2019
Contract for Work
FF 112/2019
50,00 € prof. Pius ten Hacken Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25.
Jún
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2076446
50,00 € Hornáček Ladislav Rozhlas a televízia Slovenska
25.
Jún
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2076279
40,00 € Raytchev Danica Rozhlas a televízia Slovenska
25.
Jún
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2076447
40,00 € Miler Martin Rozhlas a televízia Slovenska
25.
Jún
2019
Kúpna zmluva č. 37/II.Q/2019/07
3413/2019/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Ľuborča, pozem. spol.
25.
Jún
2019
Nájomná zmluva a dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiach s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/NZaDoU-581/2019/Lisková/0920/GSP
11,50 € Ivan Stehura Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25.
Jún
2019
Dodatok č.2
12018
0,00 € ŠRC ŠPORT, s.r.o. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
25.
Jún
2019
Zmluva o dielo č.CPTN-ON-2019/003779-043 na vypracovanie PD a obstaranie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta na akciu „Bojnice ŠA, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_ZM_CPTN-ON-2019-003779-043_2019
15 240,00 € Ing. Vladimír Kapitán – Proka Projekt Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
25.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051T612-511/512-28
IROP-Z-302051T612-511/512-28
778 947,37 € Miestna akčná skupina Biela Orava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25.
Jún
2019
Dohoda o používaní kvalifikované elektronického podpisu pri využívaní vybraných el. služieb v rámci colného konania ...
C/631/2019
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Chemický ústav Slovenská akadémia vied
25.
Jún
2019
Dohoda na dobrovoľné plnenie
ÚVTOS 195-2/31-2019
7,30 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
25.
Jún
2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2019/000043-686
SE_ZM_SE-OU6-2019-000043-686_2019
316,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Ladič Ladislav
25.
Jún
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2019/1-571:191006
0,00 € Mgr. Pavol Čech, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
25.
Jún
2019
Zmluva č. DS/201554/2019 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.46905(2016/XA v znení Dodatku č. 1 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Zmluva č.DS/201554/2019
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGROTOP Topoľníky a.s.
25.
Jún
2019
Zmluva č.: 810517/2019 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.46905(2016/XA) v znení Dodatku č.1 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Zmluva č.: 810517/2019
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Agro družstvo Letanovce
25.
Jún
2019
KOOPERAČNÁ ZMLUVA pre rok 2019 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0028
147/2019
8 000,00 € Centrum biovied SAV (ÚFHZ) Parazitologický ústav SAV
25.
Jún
2019
Dohoda č.19/05/051/18 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP,,Absolventská, prax štartuje zamestnanie" uzatvorená podl'a ust. § 51,odsek 9 zákona č.5/2004 Z.z.
19/05/051/18
0,00 € Obec Malá Mača Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »