Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Október
2019
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. ZM/2016/0009 - Súvislá údržba vozovky v správe SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov emulznými technológiami
DZM/2016/0009/0002
0,00 € EUROVIA SK, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050933
290,00 € Smolík Pavol Rozhlas a televízia Slovenska
11.
Október
2019
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe č. NTS SR-R 9-016/2019
1/017/351/2019
0,00 € Národná transfúzna služba SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11.
Október
2019
Zmluva o dielo č. 9701/0029/2019
9701/0029/2019
7 690,97 € N.L. stav s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11.
Október
2019
rámcová kúpna zmluva
4837-2/2019/5400/015
2 400,00 € VLan, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
11.
Október
2019
zmluva o dielo
5348/2019/5400/051
341 508,00 € LDanTech s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051496
70,00 € Micenková Jana Rozhlas a televízia Slovenska
11.
Október
2019
ANNEX 3 to the contract of services Nr.11/2019-2022
Zmluva č. 80/2019
0,00 € Mr. Stanislaw Tworek Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied
11.
Október
2019
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2019/119629
282,88 € Elena Zvadová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
11.
Október
2019
Zmluva o výpožičke 18/2019 uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
18/2019 P
0,00 € PZ SRNEC Ruská Bystrá Regionálna veterinárna a potravinová správa, Michalovce
11.
Október
2019
Zmluva o výpožičke 19/2019 uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
19/2019 P
0,00 € PS STRELA -Blatné Remety Regionálna veterinárna a potravinová správa, Michalovce
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu hlavnej aktivity projektu, kód projektu v ITMS2014+ 301011X244
1174/019
630 232,28 € Úrad vlády SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11.
Október
2019
Dohoda o absolventskej praxi
19/04/051/78 Aktivita č. 1
0,00 € JAKUSI spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
11.
Október
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2019
0,00 € Základná škola s materskou školou Súkromná základná umelecká škola Polomka
11.
Október
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena
30803/ZoVB-008/2019/Solivar/0786/SO612-00,613-00,615-00/RusJa
6 385,94 € Mária Vlčeková/ Východoslovenská distribučná, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11.
Október
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
20191
700,00 € Základná škola Beňuš Súkromná základná umelecká škola Polomka
11.
Október
2019
Zmluva o výpožičke 23/2019 uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
23/2019 P
0,00 € Poľovnícke združenie LABOREC Palín Regionálna veterinárna a potravinová správa, Michalovce
11.
Október
2019
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla Ifjú Szivek
2019/098/ZVP040
1 000,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Obec Seňa
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí služby
1130001404
45,00 € Michal Kšiňan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 13-IV.Q./08/2019
CRZ 5118-2019-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica OVIS, s.r.o.