Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
August
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-141-03144
20-141-03144
3 360,00 € Mgr. art. Vladimíra Savkaničová Fond na podporu umenia
10.
August
2020
Zmluva o vydaní služobnej parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2020/117
2/017/164/2020
0,00 € ORTO-PRIV, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10.
August
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/3626 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
20/03/54E/3626
0,00 € Róbert Skutka Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
10.
August
2020
Zmluva uzavretá podľa §269 ods.2a §536 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
19/2020
9 960,00 € ÚJV Řež, a.s. Úrad jadrového dozoru SR
10.
August
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3A
20/06/54E/2500
0,00 € MEROCO, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
10.
August
2020
ZMLUVA č. SAMRS/2020/AFG/1/1 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
168/8/2020-SAMRS
99 960,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
10.
August
2020
Kúpna zmluva č. 20/03/22/2020
3709/2020/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice BELHOLZ, s.r.o.
10.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.3B
20/41/54E/7213
0,00 € LIFTMAR s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10.
August
2020
Príkazná zmluva 5/2020
PZ 5/2020
0,00 € Marcel Forgáč Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied
10.
August
2020
Zmluva o spolupráci pri riešení úlohy č. APVV-19-0010
054/2020/TnUAD
75 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10.
August
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6102
0,00 € PAM - INVEST, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10.
August
2020
Z m l u v a č. 48025-2020/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
48025-2020/710
16 972,08 € Pozemkové spoločenstvo, Lesné a pasienkové spoločenstvo Komposesorát Folkušová Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
August
2020
Z m l u v a č. 48049-2020/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
48049-2020/710
7 948,35 € Pozemkové spoločenstvo urbárnikov Slovenské Krivé Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
August
2020
Zmluva č. 48076-2020/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
48076-2020/710
22 135,69 € Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Malá Franková Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
August
2020
Zmluva č. 59109-2020/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
59109-2020/710
10 167,26 € Mestské lesy Kremnica, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
August
2020
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
52/2020-A
180,00 € Wittenbergerová Zuzana, Mgr. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
10.
August
2020
Zmluva č. 48070-2020/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
48070-2020/710
746,95 € Obec Vrbov Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle §
20/01/54E/5650
0,00 € NEOREFLEX spoločnosť s ručením obmedzeným Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10.
August
2020
DOHODA č.: 20/31/54E/1508 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/31/54E/1508
0,00 € Ing. Erika Melišíková MiKi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
10.
August
2020
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. SAMRS/298/2091/2020
172/8/2020-SAMRS
2 000,00 € STEEL MONKEY, s.r.o. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu