Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Júl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART
19/31/054/373
0,00 € Obec Gemerské Dechtáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
18.
Júl
2019
Zmluva č. 25/2019 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2019 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
25/2019
0,00 € ZO SZV Veľké Leváre Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senec
18.
Júl
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
810/169/2019/ZZ
87 430,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Mlynská 269/18, Spišská Nová Ves v zastúpení Bytové družstvo Spišská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania
18.
Júl
2019
Z M L U V A č. 133913 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
133913 08U03
24 000,00 € Environmentálny fond Obec Choňkovce
18.
Júl
2019
Zmluva o dielo
Z/2019/1662/I/RUK/OCOZ
204 549,84 € TECHTEAM, s.r.o Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 24-III.Q./08/2019
CRZ 3923-2019-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica PEKOS, spol. s r.o.
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení SW IS Študent
84-2019
0,00 € Slovakia Supercomputers s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
18.
Júl
2019
Zmluva o krátkodobom nájme č.ZM2021140
Zmluva o krátkodobom nájme č.ZM2021140
2 200,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
18.
Júl
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
246/UNB/2019
82 428,00 € Ing. Juraj Šuty DOMINO PROJEKT Univerzitná nemocnica Bratislava
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
1029/2019/NPPC-VÚEPP
342,00 € Andrea Heringová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
1027/2019/NPPC-VÚEPP
220,00 € Poľnohospodárske družstvo Strekov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Júl
2019
KZ na dodanie dreva
Kúpna zmluva č. 071 05 19 III 1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky OVIS, s.r.o.
18.
Júl
2019
Z M L U V A č. 134189 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134189 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Alekšince
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva MPV FO 1825/6453/KZ-2019
1825/6453/2019
15,75 € Kuboš Stanislav rod. Kuboš Slovenská správa ciest, Bratislava
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva MPV FO 1920/6453/KZ-2019
1920/6453/2019
33,71 € Gall Miroslav rod. Gall Slovenská správa ciest, Bratislava
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
1033/2019/NPPC-VÚEPP
342,00 € BILANCIA SK, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Júl
2019
Z M L U V A č. 134222 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134222 08U03
50 000,00 € Environmentálny fond Obec Lutila
18.
Júl
2019
Z M L U V A č. 134508 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134508 08U02
165 000,00 € Environmentálny fond Mesto Zlaté Moravce
18.
Júl
2019
Z M L U V A č. 134203 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134203 08U03
45 000,00 € Environmentálny fond Obec Ptrukša
18.
Júl
2019
Záložná zmluva č. 400/166/2019
400/166/2019/ZZ
1 218 854,00 € ELLIO, spol. s r.o. a spol. Štátny fond rozvoja bývania