Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Júl
2019
Zmluva o dodávke elekktriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
4600002369
0,00 € ZSE Energia, a.s. Bratislavská teplárenská, a.s.
19.
Júl
2019
Zmluva o dielo
4600002368
112 735,20 € ATP spol. s r.o. Bratislavská teplárenská, a.s.
19.
Júl
2019
Zmluva o úvere
702/254/2019
209 880,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Humenné, Osloboditeľov 1582/16 v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov Osloboditeľov 1582 Štátny fond rozvoja bývania
19.
Júl
2019
RÁMCOVÁ DOHODA č. R D 317-2019
RÁMCOVÁ DOHODA č. R D 317-2019
6 388,00 € CLENBAU, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
19.
Júl
2019
NZ halda Jozef
3937/2019/LSR
3 000,00 € Opálové Bane Libanka, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/123/2019
0575/2019
134 264,14 € Základná škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Júl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/39/52A/87
0,00 € Obec Duplín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
19.
Júl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/39/52A/91
0,00 € Obec Havaj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-311-20190626-31322859
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava PROTETIKA, a.s.
19.
Júl
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-16/2019/VSD-607-00/Chmiňany/1318/NY
4,32 € Iveta Mikulová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Júl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071V267 zo dňa 08. júla 2019
786/2019
9 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Drietoma
19.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov v rámci krajín programu č. 59965-MOB 00004/STT/BIELSKO/2018/2019
142/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Dana Jamborová
19.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2076662
120,00 € Šteczová Alica Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Júl
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena
30803/ZoVB-003/2018/Solivar/0786/SO611-00/RusJa
8 189,10 € EBA, s.r.o./Východoslovenská distribučná, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050310
1 800,00 € Ráczová Viera Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050311
1 800,00 € Svitok Andrej Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Júl
2019
Zmluva o postúpení pohľadávok č. 02/2019
ZM/2019/0221
894 425,88 € PAYWELL a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Júl
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
802/181/2019/ZZ
92 600,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Cesta pod Hradovou 10, Košice v zastúpení SVB Podhradova 10 Štátny fond rozvoja bývania
19.
Júl
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
207/218/2019/ZZ
212 370,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Na hlinách 6984/22, Trnava v zastúpení SVB Na hlinách 22 Štátny fond rozvoja bývania
19.
Júl
2019
Dodatok č. 5 k zmluve č. A 2008/01528-27 o výpôžičke HMŠ
2019/006520-071
14 891,10 € Obec Valaská MV SR - Okresný úrad Brezno
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »