Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44734-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44734-2019/710
5 259,76 € Urbár Brezany pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44437-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44437-2019/710
23 049,38 € Urbár pozemkové spoločenstvo Liptovský Ján Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44059-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44059-2019/710
2 371,23 € Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44550-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44550-2019/710
53 334,66 € Majitelia pôdy - pozemkové spoločenstvo Smrečany Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 1178/19
1178/19
0,00 € KLAS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 1172/19
1172/19
0,00 € JASOŇ, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Zmluva o propagácii a reklamnej spolupráci č. 15/2019
15/2019
1 000,00 € Ústav orientalistiky, Slovenská akadémia vied BUBO Travel Agency, s.r.o.
6.
December
2019
Rámcová zmluva o poskytovaní regulačných služieb na rok 2022
2019/6200/4164
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s
6.
December
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I778-222-13
IROP-Z-302021I778-222-13
177 133,57 € Mesto Ružomberok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6.
December
2019
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve odielo č. 4600001955 zo dňa 16.12.2016
4600001955-01
0,00 € RICoS, a.s. Bratislavská teplárenská, a.s.
6.
December
2019
Zmluva o dielo
Z-HM/034-2019/300
207 504,05 € StabilTECH, s.r.o. Hydromeliorácie, š.p.
6.
December
2019
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
201-700-2019
0,00 € Ministerstvo živorného prostredia Slovenskej republiky Slovenský hydrometeorologický ústav
6.
December
2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
1SprO/1692/2019
0,00 € Mgr. Silvia Tisová Okresný súd Žilina
6.
December
2019
Dodatok č. 12 k Zmluve 62NVSU000518 (VÚSCH č. 60-2018-ZoS)
Dodatok č. 12 k Zmluve 62NVSU000518
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
6.
December
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO4-012037-021-2019_2019
54,60 € Ministerstvo vnútra SR Ľuboš Tomčák
6.
December
2019
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
4600002400
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislavská teplárenská, a.s.
6.
December
2019
ZMLUVA č. 143684 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
143684 08U05
2 430,00 € Environmentálny fond Obec Marcelová
6.
December
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 201/D140/2014
805/D140/2019
4 854 000,00 € TEMPEST a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6.
December
2019
Licenčná zmluva
26/2019/UVLF-ESAP
0,00 € doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
6.
December
2019
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
144/2019ST
3 000,00 € Patrik Kubička Fond na podporu vzdelávania