Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2011
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0900/2009/D4
0,00 € Štátna školská inšpekcia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2011
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0925/2010/D5
0,00 € IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Október 2011
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
0756/2011
0,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Október 2011
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1197/2008/D9
0,00 € Štátny pedagogický ústav Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Október 2011
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1198/2008/D9
0,00 € Štátny pedagogický ústav Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Október 2011
Zmluva o zámene správy hnuteľného majetku štátu
0768/2011
0,00 € Národný ústav celoživotného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. November 2011
Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1482/2008-D11
0,00 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. November 2011
Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1483/2008-D11
0,00 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. November 2011
Zmluva o poskytnutí sublicencie
0663/2011
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. November 2011
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (Service Level Agreement - SLA) pri prevádzke a údržbe finančného ekonomického systému pre slovenské verejné vysoké školy
0664/2011
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. November 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0313/2010-D2
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. November 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0314/2010-D2
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. November 2011
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
0781/2011
0,00 € JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. - odštepný závod Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. November 2011
Dodatok č. 1 ku Kupnej zmluve č. 0355/2011/SRŠ z 3. júna 2011
0788/2011
0,00 € NITECH, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení diela a licenčnej zmluve č. 0075/2010 zo dňa 15. marca 2010
0789/2011
0,00 € Ing. Zita Šumichrastová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 0734/2011 zo dňa 30.9.2011 na zhotovenie diela "Zhodnotenie relevantnosti cieľov operačného programu výskum a vývoj z hľadiska ich plnenia"
0817/2011
0,00 € Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. December 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0777/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ATLAS CERN
0837/2011
0,00 € Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. December 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0778/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN
0838/2011
0,00 € Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. December 2011
Dodatok č. 1/OM k zmluve č. 0144/2011/OM zo dňa 25.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0909/2011/OM
0,00 € Rada mládeže Slovenska, občianske združenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. December 2011
Dodatok č. 1/OM k zmluve č. 0134/2011/OM zo dňa 25.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0910/2011/OM
0,00 € Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike, občianske združenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR