Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: "Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPVPII zapojených do implementácie HP UR"
804/2016
Doplnená
889 000,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
21. December 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
153/2016
1 000 000,00 € Úrad vlády SR Mesto Michalovce
7. Júl 2020
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu "Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca"
97/2020
1 000 000,00 € Úrad vlády SR Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003908, názov projektu: Pozemné komunikácie - obec Jarovnice, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y227
402/2024
988 745,96 € Úrad vlády SR Obec Jarovnice
23. Február 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. Z311071ACI5 s názvom: "Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti na Úrade vlády SR"
143/2021
Doplnená
976 929,68 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Úrad vlády SR
11. August 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 22210420074 k projektu Refundácia miezd koordinátora HP MRK do konca roka 2015
897/2014
982 878,18 € Úrad vlády SR Ministerstvo vnútra SR
28. Február 2012
Zmluva o realizácii projektu
9/2012
Doplnená
980 754,00 € Úrad vlády SR Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto
28. December 2022
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU VRÁTANE PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU
1183/2022
979 392,84 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Úrad vlády SR
9. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004387, názov projektu: Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y093
478/2024
977 305,91 € Úrad vlády SR Obec Varhaňovce
21. Október 2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
1109/2015
Doplnená
975 507,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom "Priestorové zabezpečenie ÚPPVII ako CKO a gestora HP UR – 2"
68/2019
975 000,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
30. Jún 2020
Dohoda o delimitácii na zabezpečenie prechodu práv a povinností z právnych vzťahov a prechodu majetku štátu
144/2020
Doplnená
972 046,48 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Úrad vlády SR
12. August 2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
860/2015
Doplnená
970 866,00 € Úrad vlády SR DRUŽBA SLOVENSKO – UKRAJINA, n.o.
6. Marec 2014
Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“
1555/2013
Doplnená
952 056,00 € Úrad vlády SR Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
10. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005054, názov projektu: Kanalizácia Petrovce nad Laborcom, kód projektu v ITMS2014+: 312061BXD1
514/2024
950 167,81 € Úrad vlády SR Obec Petrovce nad Laborcom
26. Január 2012
Zmluva o projekte medzi Švajčiarskou konfederáciou zastúpenou Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu (SDC) a Slovenskou republikou zastúpenou Úradom vlády Slovenskej republiky
8/2012
Doplnená
949 000,00 € Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu Úrad vlády SR
17. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: "Financovanie mzdových výdavkov AK DataCentra priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF1"
35/2017
936 000,00 € Úrad vlády SR DataCentrum
31. August 2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
1009/2015
Doplnená
930 574,00 € Úrad vlády SR BRIEŽDENIE
22. December 2015
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb
1417/2015
929 760,00 € konzorcium spoločností: KPMG Slovensko, spol. s r.o. (poskytovateľ 1); stengl, a.s. (poskytovateľ 2) Úrad vlády SR
11. November 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: "Podporné služby pre ITMS a odbor ITMS"
834/2016
929 760,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu