Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2019
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
1164/2019
1 200 000,00 € Slovenská produkčná, a.s. Úrad vlády SR
13. Marec 2020
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu "Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca"
27/2020
1 200 000,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
6. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301021Y355 s názvom: "Aplikačný rozvoj funkcionalít informačného monitorovacieho systému"
1292/2019
Doplnená
893 250,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
27. Október 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVaEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ
808/2016
1 190 802,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
10. September 2014
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
909/2014
Doplnená
1 188 235,00 € Úrad vlády SR Mesto Zvolen
10. November 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: "Priestorové zabezpečenie ÚPPVII ako CKO a gestora HP UR"
803/2016
Doplnená
1 114 350,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
21. December 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
572/2023
1 166 757,00 € Úrad vlády SR Obec Víťaz
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401703DYH3 s názvom: Financovanie mzdových výdavkov pre opráv. zamest. ÚVSR – ÚSVRK za rok 2023 a výdavkov na výpočtovú techniku pridelenú opráv. zamestnancom ÚVSR – ÚVSRK 2023 - 2024
573/2024
1 161 874,18 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vlády SR
25. Jún 2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
817/2015
Doplnená
1 143 350,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004816, názov projektu: Varhaňovce – rozšírenie vodovodu a kanalizácie, kód projektu v ITMS2014+: 312061BRL2
536/2024
1 138 178,84 € Úrad vlády SR Obec Varhaňovce
19. September 2017
Zmluva o partnerstve uzatvorená pre realizáciu projektu: "Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy"
821/2017
Doplnená
1 950 605,99 € Úrad vlády SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28. Február 2012
Zmluva o realizácii projektu
52/2012
Doplnená
1 126 819,00 € Úrad vlády SR Obec Stratená
28. Február 2012
Zmluva o realizácii projektu
14/2012
Doplnená
1 121 772,00 € Úrad vlády SR Obec Zemplínske Hámre
26. Január 2012
Zmluva o projekte medzi Švajčiarskou konfederáciou zastúpenou Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu (SDC) a Slovenskou republikou zastúpenou Úradom vlády Slovenskej republiky
17/2012
Doplnená
1 113 000,00 € Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu Úrad vlády SR
23. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 22210220022 k projektu Zabezpečenie hodnotení, analýz a expertných činností MV SR v súvislosti s prípravou programového obdobia 2014-2020
900/2014
1 090 000,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo vnútra SR
1. Apríl 2014
Zmluva o poskytovaní IT služieb
511/2014
Doplnená
1 089 600,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) Úrad vlády SR
19. September 2017
DOHODA O SPLÁTKACH
912/2017
1 074 825,90 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády SR
23. Február 2015
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb
18/2015
1 049 602,91 € konzorcium spoločností: KPMG Slovensko, spol. s r.o. (IČO: 31 348 238) a stengl, a.s. (IČO: 35 873 426) Úrad vlády SR
28. Február 2012
Zmluva o realizácii projektu
18/2012
Doplnená
1 047 369,00 € Úrad vlády SR Gréckokatolícka charita Prešov
11. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005193, názov projektu: Kanalizácia Brekov - stokový systém západ, kód projektu v ITMS2014+: 312061BWK1
483/2024
1 044 817,98 € Úrad vlády SR Obec Brekov