Centrálny register zmlúv

Obec Horná Mičiná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2022
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
2022
Doplnená
0,00 € Obec Hrochoť Obec Horná Mičiná
28. Apríl 2022
Darovacia zmluva
01/2022
0,00 € Obec Horná Mičiná Juraj Baran
4. Máj 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu mOBEC
3/2022
0,00 € T-MAPY Obec Horná Mičiná
3. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
4/2022
0,00 € Ing. Monika Király - štatutárny audítor Obec Horná Mičiná
3. Jún 2022
Dodatok č.2 o nakladaní s komunálnym odpadom
5002911
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Horná Mičiná
3. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € PROGRANT, s.r.o. Obec Horná Mičiná
3. Jún 2022
Darovacia zmluva uzavretá podľa §11 ods.7 písm. b) zákona Národnej rady SR č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a §628 a nasl. Občianskeho zákonníka
Darovacia zmluva
0,00 € Slovenská republika-Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Horná Mičiná
3. Jún 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 661/2012/OVZ o zriadení Spoločného obecného úradu
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 661/2012/OVZ
0,00 € Mesto Banská Bystrica - Stavebný úrad Obec Horná Mičiná
19. August 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0881
0,00 € DEUS Obec Horná Mičiná
10. Október 2022
Kúpna zmluva
01.08.2022
0,00 € Obec Horná Mičiná Ing. arch. Daniel Bizoň, Bc. Ivana Bizoňová
23. November 2022
Zmluva o grantovom účte
Grantový účet
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Horná Mičiná
23. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa §50a O.z.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0,00 € Obec Horná Mičiná Ing. arch. Daniel Bizoň, Bc. Ivana Bizoňová
23. November 2022
Zmluva o spolupráci
MO-0010/2022
0,00 € Envi-CARE GR s. r. o. Obec Horná Mičiná
14. December 2022
Koncesná zmluva
Koncesná zmluva 06.04. 2016
0,00 € Infralux s.r.o. Obec Horná Mičiná
14. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0,00 € O2 Slovakia s.r.o. Obec Horná Mičiná
14. December 2022
Rámcová zmluva č. 1/2015 o oprave a údržbe, montáži verejného rozhlasu a verejného osvetlenia v obci Horná Mičiná
1/2015
0,00 € Milan Strieborný - Rádio - opravovňa Obec Horná Mičiná
15. December 2022
Zmluva o vytvorení diela na objednávku podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorská zákon
Zmluva o vytvorení diela na objednávku podľa § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
0,00 € Ing. Vladimír Letrík Obec Horná Mičiná
15. December 2022
Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Horná Mičiná uzavretá podľa §261 ods. 2 zákona č. 513/1991 obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Horná Mičiná
0,00 € GONES s.r.o. Obec Horná Mičiná
15. December 2022
Zmluva č. 14/2020 o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat
14/2020
Doplnená
0,00 € OZ Klub priateľov zvierat Obec Horná Mičiná
15. December 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzavretá podľa zák. č. 586/2003 Z: z. o advokácii a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
0,00 € URBÁNI & Partners Obec Horná Mičiná