Centrálny register zmlúv

Obec Nový Ruskov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2023
KOSIT Dodatok k zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0160 ZoD/2019/
ZM-KO-OD-19-0160 ZoD/2019/
0,00 € KOSIT a.s Obec Nový Ruskov
21. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – UCTOAUDIT
43/O/2023
0,00 € UCTOAUDIT s.r.o Obec Nový Ruskov
31. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluva o zriadení vecného bremena
8456202302/1
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Nový Ruskov
27. Október 2023
Z M L U V A č. POD 76/2023o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programuobnovy dediny uzatvorená podľa § 9 ods. 7 a § 10 zákona č. 587/2004Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskor
POD 76/2023
6 325,25 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Nový Ruskov
22. September 2023
Zmluva o vytvorení servisnej aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre klientov
Licenčná zmluva servisnej aplikácie uzatvorená dňa 22.9.2023
0,00 € Alphabet group s.r.o Obec Nový Ruskov
22. September 2023
Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov
Licenčná zmluva o vytvorení aplikácie zo dňa 22.9.2023
0,00 € Alphabet group s.r.o Obec Nový Ruskov
22. September 2023
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb
Licenčná zmluva zo dňa 22.9.2023
0,00 € Alphabet partner s.r.o Obec Nový Ruskov
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
NFP č.IROP-Z302091DDR6-91-108
31 200,00 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatiácie Slovenskej republiky Obec Nový Ruskov
26. Jún 2023
Kúpna Zmluva
8456202301
0,00 € Obec Nový Ruskov Východoslovenská distribučná, a.s
26. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
8456202302
0,00 € Obec Nový Ruskov Východoslovenská distribučná, a.s
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
0021/Nadácia VSE/2023
0,00 € Nadácia VSE Obec Nový Ruskov
11. Apríl 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0397
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Nový Ruskov
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutídotácie na zaujmové vzdelávanie detí a mládeže
03/2023
0,00 € Obec Nový Ruskov Mesto Trebišov
10. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.01/MŠ/2021
01/MŠ/2021
0,00 € PEhAES a.s. Obec Nový Ruskov
24. Január 2023
Mandátna Zmluva č.2/2023
2/2023
0,00 € Ing. Iveta Sabaková Obec Nový Ruskov
24. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. VO -022019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. VO -022019
0,00 € SM- CONSULT, s.r.o Obec Nový Ruskov
25. November 2022
Zmluva o dielo na vypracovanie projekt.dokumentácie k stavbe "Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Nový Ruskov "
15/11/2022
0,00 € Ing. Marek Kovaľ Obec Nový Ruskov
31. Október 2022
Zmluva o umiestnení včelstva
1/31/10-2022
0,00 € Štefan Meglés Obec Nový Ruskov
24. Október 2022
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
30/09/2022
0,00 € OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Obec Nový Ruskov
17. Október 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
36/O/2022
0,00 € UCTOAUDIT s.r.o licencia UDVA č.376 Obec Nový Ruskov