Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke MsP/22/00014
MsP/22/00026
0,00 € Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
5. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501582400, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky slúžiacej pre obsluhu záhrady, na pozemku reg. C-KN parc. č. 3175/1, k.ú. Dúbravka
286501582400
12,47 € Adamcová Oľga Hlavné mesto SR Bratislava
4. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501082400/0099 uzatvorená za účelom uloženia elektroenergetického zariadenia k stavbe "Rozšírenie areálu Prespor - obytná zóna" v k. ú. Nové Mesto
286501082400/0099
228,00 € PRESPOR spol.s r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
4. Marec 2024
Zmluva "Plaváreň Pasienky" súčinnosť na predloženie dokladov na preukázanie spolufinancovania
MAGBO2400024
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava
4. Marec 2024
Zmluva "Športová infraštruktúra Harmincova" súčinnosť na predloženie dokladov na preukázanie spolufinancovania
MAGBO2400025
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava
4. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508342300, uzatvorená za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, NN prípojka k novostavbe RD, na pozemku reg. C-KN parc. č. 22244/3, k.ú. Trnávka
286508342300/1
0,00 € Petrík Ľuboš Hlavné mesto SR Bratislava
4. Marec 2024
Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/4, 31, 82, 83, 84.
048801132400
5 641,83 € Lacinová Ľubica, doc.RNDr., DrSc Hlavné mesto SR Bratislava
4. Marec 2024
Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/13, 31, 82, 83, 84.
048801122400
5 641,83 € Kráľ Martin, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
4. Marec 2024
Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/60, 31, 82, 83, 84.
048801112400
5 641,83 € Heretík Vendelín Hlavné mesto SR Bratislava
4. Marec 2024
Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/68, 31, 82, 83, 84.
048801192400
5 641,83 € Machút Michal, Mgr. Hlavné mesto SR Bratislava
4. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501582400, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky slúžiacej pre obsluhu záhrady, na pozemku reg. C-KN parc. č. 3175/1, k.ú. Dúbravka
286501582300
12,47 € Adamcová Oľga Hlavné mesto SR Bratislava
4. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501812400/0099, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky a šachty k existujúcej budove "Cukráreň a Pizzeria", na pozemku reg. C-KN parc. č. 2820, k.ú. Dúbravka
286501812400/0099
89,00 € Seč Mário, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
4. Marec 2024
Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/25, 31, 82, 83, 84.
048801152400
5 641,83 € Vrablic Michal Hlavné mesto SR Bratislava
4. Marec 2024
Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/74, 31, 82, 83, 84.
048801182400
5 641,83 € Štetková Bronislava Hlavné mesto SR Bratislava
4. Marec 2024
Predmetom je zverenie cvičebných prvkov – workoutové ihrisko „cvičko- Most SNP“ situované pod Mostom SNP na časti pozemku parc. č. 5827 k. ú. Petržalka.
118800902400
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava
4. Marec 2024
Predmetom je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluva o zriadení budúceho vecného bremena na pozemkoch parc. č. 21844/17,66,67 a 21836/12 k. ú. Nivy.
248800122400
0,00 € Kalos, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
4. Marec 2024
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0031 24 00, predmetom ktorej je 1/2 spoluvlastnícky podiel pozemkov reg. "C" KN parc. č. 1511/38 vo výmere 718 m2 a parc. č. 1511/8 vo výmere 60 m2, spolu vo výmere 778 m2, k. ú. Rača
088300312400
1,00 € BMX klub Rača Hlavné mesto SR Bratislava
1. Marec 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634161121012
850,09 € Ondrkal Michal, MUDr. Hlavné mesto SR Bratislava
1. Marec 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 14/2024 ARTEM o.z. Výstava - Marián Prešnajder Justiho sieň
142024
300,00 € ARTEM, občianske združenie Hlavné mesto SR Bratislava
1. Marec 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634164922012
514,51 € Sokolovská Gabriela Hlavné mesto SR Bratislava