Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639364023022
1 434,12 € Belan Adam Hlavné mesto SR Bratislava
5. Február 2024
Kúpna zmluva-pozemok reg. "C"KN parc. č. 2875/52 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m2 zapísaný na LV č. 1248, k.ú. Rača.
048807492300
5 138,28 € Dolinský Jozef Hlavné mesto SR Bratislava
5. Február 2024
Darovacia zmluva - dar je určený na podporu projektu Rekonštrukcia súboru historických skleníkov v Prugerke - 1.etapa.
039/23_s
15 000,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Hlavné mesto SR Bratislava
5. Február 2024
Zmluva uzatvorená za účelom uloženej kanalizácie a prípojky vodovodu na pozemkoch registra C-KN pac.č. 21844/2, 21815 v k.ú. Nivy
286500582400
2 850,00 € Immocap Mill I s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
2. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624080220012
0,86 € Hucko Pavel,Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
2. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624157623012
3,06 € Samoukovič Vesna Hlavné mesto SR Bratislava
2. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634157323012
583,59 € Horváth Pavel, Mgr. Hlavné mesto SR Bratislava
2. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500512400 uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k k stavbe "Súbor rodinných domov Záhumenice"
286500512400
307,00 € Onder Rastislav, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
2. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624157123012
1,30 € Horváth Miroslav Hlavné mesto SR Bratislava
2. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634157023014
496,66 € Kiripolská Celestína Hlavné mesto SR Bratislava
2. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634156923014
496,66 € Mikuš František Hlavné mesto SR Bratislava
2. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634156723014
473,01 € Kuchar Vladimír, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
2. Február 2024
Zmluva o spolupráci - zverejňovanie inzerátov na platforme growni.sk
MAGTS2400034
588,00 € LEAF Hlavné mesto SR Bratislava
2. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86_93824_93825_93826_23
028639382523012
9 400,74 € Chovanec Július, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
2. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624158823012
2,88 € Szijjarto Daniel Hlavné mesto SR Bratislava
2. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634155523012
686,85 € Korman Milan Hlavné mesto SR Bratislava
2. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby „Kopčianska JUH – stavba V, Polyfunkčná obytná zóna – verejná infraštruktúra“, v katastrálnom území Petržalka
MAGBO2300112
0,00 € Nesto Juh Land Development, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
2. Február 2024
Zmluva o ubytovaní č. 1/2024, VS:9300000208 medzi Hlavným mestom/ubytovateľ/ a ubytovaným
9300000208
960,00 € Ševčíková Marta Hlavné mesto SR Bratislava
2. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. MAGTS2300006
MAGTS2400030
6 360,00 € Nuaktiv s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
2. Február 2024
Dohoda o urovnaní medzi HLMSRBA a Seafly AB, S E A F L Y a.s. a Františkom Zvrškovcom
MAGBO2400014
0,00 € S E A F L Y a.s. Hlavné mesto SR Bratislava