Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2024
Dodatok č. 08 83 0412 20 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0412 20 00, predmetom ktorej je pozemok registra „C“ parc. č. 9871/141 vo výmere 18 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 (Budovateľská ul.)
088304122001
0,00 € Wagner Tomáš, Mgr. Hlavné mesto SR Bratislava
9. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028623461812012
18,08 € Vajdová Libuša Hlavné mesto SR Bratislava
9. Február 2024
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0004 24 00, predmetom ktorej je pozemok registra „C“ parc. č. 470, vo výmere 22 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 4971 (ul. Pod Rovnicami).
088300042400
412,50 € Vechter Juraj, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
9. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86_93591_93592_23
028639359123022
2 868,24 € Pajbach Peter, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
9. Február 2024
Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Klára Michoňková
098507872300
550,56 € Michoňková Klára Hlavné mesto SR Bratislava
9. Február 2024
Optické pripojenie pre ZŠ Ondreja Nepelu Celková cena za pripojenie je navrhovaná na 22560 Eur bez DPH mesćné platby vo výške: 470 Eur bez DPH/48m
SX/27
22 560,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava
9. Február 2024
Poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva v sporovej agende
MAGTS2400035
10 000,00 € NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
9. Február 2024
Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany do 31.08.2024.
9190459232
816,00 € Papšíková Michaela Hlavné mesto SR Bratislava
9. Február 2024
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0008 24 00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2520/12.
088300082400
1,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
9. Február 2024
Dodatok č. 08-83-0860-04-03 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0860-04-00, predmetom ktorého je zúženie predmetu nájmu z dôvodu odovzdania časti predmetu nájmu do majetku hlavného mesta.
088308600403
0,00 € CBC I - II a. s. Hlavné mesto SR Bratislava
9. Február 2024
Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Viera Moravčíková
098508052300
801,48 € Moravčíková Viera Hlavné mesto SR Bratislava
9. Február 2024
Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Radoslava Gajancová, Roman Gajanec
098508102300
1 513,44 € Gajancová Radoslava Hlavné mesto SR Bratislava
8. Február 2024
Servis a zabezpečenie prevádzky výťahu, pravidelné prehliadky a vyslobodzovanie osôb v bytovom dome Budyšínska 1, BA
MAGTS2300422
2 232,00 € ELVYT, spol. s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
8. Február 2024
Zmluva o výkone správy na základe ktorej DUSPAMA, spol. s r.o. spravuje objekt BD Trenčianska 8, BA
MAGTS2400038
240,00 € DUSPAMA, spol. s r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
8. Február 2024
Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky, VN prípojky a kioskovej stanice typu TS-EH 6 k stavbe "Rekonštrukcia ZŠ Plickova", k.ú. Rača, reg. C-KN p.č. 891/296
286507642300
3 984,07 € Mestská časť Bratislava - Rača Hlavné mesto SR Bratislava
8. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí elektronických a servisných služieb MAGTS2300001 podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka - programové vybavenie pasportu zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy
MAGTS2300425
4 824,00 € ArcGEO Information Systems spol. s r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
8. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639361523022
1 403,23 € Škultétyová Lýdia,Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
8. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634155423012
459,95 € Baláž Veronika, Mgr. Hlavné mesto SR Bratislava
8. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634158522012
159,26 € Murányi Eugen Hlavné mesto SR Bratislava
8. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634081020012
308,55 € Šimová Zuzana, Mgr. Hlavné mesto SR Bratislava