Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507382300/0099, uzatvorená za účelom uloženia preložky plynovodu k stavbe "prestavba a modernizácia rodinného domu" na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 250/1, 251, k.ú. Rusovce
286507382300/0099
145,00 € Stašová Mária Hlavné mesto SR Bratislava
26. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639362623022
1 445,59 € VICIAN Emil,Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
26. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501232400/0099, uzatvorená za účelom uloženia preložky NTL plynovodu k rodinnému domu, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 568/3 a reg. E-KN parc. č. 22338, k.ú. Karlova Ves
286501232400/0099
20,00 € Nagy Ladislav Hlavné mesto SR Bratislava
26. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507142300, uzatvorený za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, Novostavba adm. budovy THE MILL, k.ú. Nivy
286507142300/1
0,00 € Immocap Mill I s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
23. Február 2024
Zmluva č. PZ002000348271_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte domu na Búdkovej 3547/ 2 - Mičurín.
MAGTS2400050
2 916,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
23. Február 2024
Zmluva č. PZ002000348272_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte domu na Búdkovej 6763 - Mičurín.
MAGTS2400051
3 380,48 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
23. Február 2024
Kúpna zmluva č. 04 88 0083 24 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/346 a parc. č. 5018/347.
048800832400
4 680,00 € Zelinková Oľga Hlavné mesto SR Bratislava
23. Február 2024
Kúpna zmluva č. 04 88 0082 24 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/345 – záhrada vo výmere 11 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1 .
048800822400
1 980,00 € Buchel Peter Hlavné mesto SR Bratislava
22. Február 2024
zmluva o užívaní kolektoru v k.ú. Staré Mesto, Nivy, Prievoz, dlhé Diely za účelom uloženia inž. sietí - horúcovod, signál v celkovej dĺže 7 672,8 bm.
2494017722001
132 024,55 € MH Teplárenský holding, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Február 2024
Poskytovanie právnych služieb v oblasti práva duševného vlastníctva, bankového a finančného práva.
MAGTS2400036
69 600,00 € Hillbridges, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639352023022
1 434,12 € Buday Mikuláš,Ing.CSc. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Február 2024
Kúpna zmluva č. 002/2024, ktorej predmetom je predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2797/2 - záhrady vo výmere 27 m2.
002/2024
6 000,00 € Vencelová Zuzana Hlavné mesto SR Bratislava
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí FPP na rok 2024 - Tenenet.
MAGDG2400009
25 312,50 € TENENET o.z. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb výsadby a starostlivosti o dreviny v extraviláne Sysľovské polia_2
MAGTS2400001
334 476,05 € Falcon Intl. s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí FPP na rok 2024 pre organizáciu Doma u Kapucínov, n.o.
MAGDG2400010
17 051,10 € Doma u Kapucínov, n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
PS_Šustekova_Sosnova
MAGTS2400032
27 540,00 € OFFICE110 architekti s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/25, 31, 82, 83, 84.
048801202400
5 641,83 € Tvrdoň Ján, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634161921012
850,09 € Minčáková Iveta, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634160123014
225,46 € Iľanovský Tomáš, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
21. Február 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634161321012
850,09 € Domček Michal, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava